Рубрикалар

АРМЕЙЖИ ОЮННАРНЫҢ ИЙИГИ ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН

Август 22-де эгелээн чыл санының «АрМИ-2021» делегейниң армейжи оюннарында, Россия биле Моолдуң Чепсектиг күштериниң командалары маргылдааның ийиги чадазынче кирген – аът марафонунуң негелдези езугаар киржикчилер тускай даалгаларлыг 100 ажыг км-ни эртер.

Шериглер бо маргылдаада частыр чүүлдер салган шөлдү эртип, 30 километр черге аъттыг хайгааралды чорудуп, хонашка чемненип, дүн чарар черни белеткээр.

Казахстан биле Узбекистандан шериглер ооң мурнунда хүнде стартче үнгеш, маргылдааның ийи дугаар хүнүнүң тускай даалгаларын күүсеткен: чылгызын суггарып, беш ажыг километр черге ок-чепсекти дажыглаан.

Армейжи делегей оюннары-2021 мөөрейниң “Аъттыг марафон” маргылдаазы Төп Шериг округунуң «Кара-Хаак» шөлүнде дагжы мото-адыгжы каттыжыышкын баазазында эртип турар. Россияның, Моолдуң, Казахстанның база Узбекистанның аъттыг шериг кезектери маргылдааның киржикчилери.

Россияның Чепсектиг күштер командазы ниити команда саннары-биле “Шериг ралли” маргылдаазында шылгарап турарын сагындыраал.

#Шеригралли_2021 #АрМИ_2021 #Аъттыгмарафон #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НАЙЫСЫЛАЛГА КУЛЬТУРЛУГ САЙЗЫРАЛ ТӨВҮН ТУДАР
Следующая запись
НАЦИОНАЛ ЧЕЧЕН ЧОГААЛ ШАҢНАЛЫ
Меню