Рубрикалар

Арыг-силиг хоорайга чурттаар бис бе, азы…

 Интернет четкизинде чурттап турар хоорайы, суурунуң арыг-силии дээш, бок октап турар чурум чок улуска удур бижээн чагаалар-ла хөй.  Оларның чүгле чамдыызын мында парладывыс:

«Хоорайда чер бажыңныг улус богуңарны кайы хамаанчок октавайн, полигонче барып төп туруңар. Кежээ азы даң бажында эскерип турарга, машиналыг келгеш, ол контейнерлерже октаар. Хөй кезиинде 40 ашкан акыйлар болур.

Хүндүлүг ада-өгбем, ажы-төлүңерни, салгалдарыңарны чүгле хериминиң иштинге арыг-силиг эвес ,— ТӨРЭЭН ЧУРТУНГА, ЧОНУНГА ТӨЛЕПТИГ КАМГАЛАКЧЫЗЫ КЫЛДЫР КИЖИЗИДИП КӨРҮҢЕРЕМ.!!!!

Чойгана Кара-Сал:

— Чер бажыңныг чамдык улус богун машиналыг келгеш, каът бажыңнар контейнерлеринче октаар-дыр, ону соксадып көрүңерем, оода бодуңарның богуңарны чүге ындыг силер? Шынап-ла, эр улус ындыг боор чорду, чалгааңар бе,азы чүңерде, халас, белен кежик дилеп чоруур апарган!

Аржана Иргит:

 — Харын, орук аксынга октавайн, контейнерлерже октап турар-дыр. Хаптарда богун тудуп алгаш, кайнаар-даа октаар аайын тыппас, чаржынчыг апаар.

Чурттакчыларның эскериг­лерин моон-даа хөйнү киирип болур. Арыг-силиг хоорайга чурттаар болзувусса эки эвес бе, боданып, түңнелден үндүрүп көрүңерем.

Бистиң корр.#Шын

Предыдущая запись
Тываның Баштыңының ажыл-херээ
Следующая запись
Тайга-таңдывыстың ыяжы артар ирги бе?
Меню