Рубрикалар

Арыг сугну – Шагаан-Арыгга

«Чурттаар оран-сава база хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң “Арыг суг” федералдыг төлевилели-биле, Тывага 2021-2022 чылдарда Шагаан-Арыг хоорайның суг арыглаар черин эде чаартыр.

2021 чылдың апрельде объектини чаартырынга «Строй-Экспресс» КХН-биле күрүне керээзин чарган. 2022 чылдың ноябрь 30-де объектини ажыглалче киирер ужурлуг.

Төлевилелдиң боттаныышкыны Улуг-Хем кожууннуң 11 муң чурттакчылыг төвүнде объектилерже база бажыңнарже бээр сугнуң шынарын болгаш базыышкынын экижидер. Суг арыглаар объектиниң бүдүрүкчү күчүзү хүнде 7500 м куб.

Бо хүнде объектиниң электролиз база хыналда-эрттирилге пунктуларының оран-савазында соңгаларны эптеп, иштики шеверлел ажылдарын дооскан, насос станциязынга немей туткан тудугну малгаштаан, суг шыгжамырының 2000 куб метр ханызынга сугдан иштики камгалалды кылганын, республиканың тудуг яамызы дыңнаткан. Суг арыглаар черниң иштики ханаларында гидроизоляцияны, чер шимчээшкининге удур быжыглаашкынны кылган.

“Арыг суг” федералдыг төлевилел чурттуң хоорай чуртакчыларының 97,2 хуузун суг хандырылгазының төп системазындан шынарлыг ижер суг-биле хандырар дээш, объектилерни тудуп, эде чаартыр.

#Чурттаароран_савабазахоорайхүрээлели #Националтөлевилел #Арыгсуг #Федералдыгтөлевилел #Тудугяамызы #Шагаан_арыг #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ИЮЛЬ АЙДА COVID-19 ХАМЧЫЫНДАН 17 КИЖИ ЧОК БОЛГАН
Следующая запись
ТУДУГЛАР ЧҮГЛЕ 51 ХУУ КҮҮСЕТТИНГЕН
Меню