Рубрикалар

Аъш-чем аймаан дамчыдып бээр

Тывада истелге изоляторунда болгаш эдип-чазаар албан черлеринде турар каразыттырган, буруудаттырган болгаш шииттирген улустар дээш, оларның төрелдери сагыш човавайн барып болур.

— Карантин үезинде эмчи­лерниң баш бурунгаар сүмелээн профилактиктиг хемчеглерин шупту сагып турар. Чүгле кыска болгаш элээн үр үе дургузунда ужуражыр болчагларны хоруп каан, төрелдеринге аъш-чемниг дамчыдылгаларны киирип болур, ону кызыгаарлаваан — деп, майор Валентин Куприяшкин, ТР-де Кеземче-яла күүселдезиниң феде­ралдыг албан эргелелиниң парлалга албанының даргазы дыңнадып турар.

Москвада эдип чазаар албан черлери болгаш СИЗО-лар казарма чуруму-биле ажылдап турар, а бо чоокку үелерде «Онза байдалдар чурумунче» база шилчидип болур. РФ-тиң кеземче күүселде хоойлузунуң 30 чүүлү ёзугаар хоругдал черлеринге онза байдалдыг чурумну 30 хонук дургузунда киирип болур.

«Эдип чазаар албан черлери хааглыг-даа болза, үргүлчү улус аргыжып, барып турар черлер-дир.  Ында турар кижилерниң иммунитеди кошкак, бот-изоляция болгаш социал дистанция сагыыр аргазы чок. Столоваяларга чемненирде, чыскаалырда, агаарлаарда бөлүглежир апаар. Колонияларда кижи бүрүзү бот-боттарындан ырак, аңгы-аңгы турар девискээр-даа чок. Күзели бар, чок-даа болза, өске кижилер-биле кады турар апаар.  Оларга болчукчулар, истекчилер ужуражып кээп турар. Ында ажылдап турар кижилерниң хостуг үезинде каяа, кайнаар чоруп турарын чогууру-биле хынавайн турар. Эрте-даа бол, орай-даа бол, коронавирус аарыы ол албан черлеринче кирип, тарай берип болур. Ынчангаш хоругдаттырган улустар шуптузу (риск) серемчилел бөлүүнде турар» — деп, кижилерниң эргелерин камгалаар «Эрге-ажыктарның девискээри» деп организацияның удуртукчузу Сергей Петряков чугаалап турар. 

Делегейниң өске чурттарынга онза байдалдар-биле чогуур хемчеглерни февраль айда хүлээп алган турган. Испания, Италия, Францияга кара-бажыңнарны хаапкан. А чамдык чурттар аар эвес кем-херек үүлгеткеш, туттуруп, хоругдаттырган улустарны салыпкан.

Тываның эдип чазаар албан черлеринде дүвүрээзинниг байдал чок, көрдүнген чурум ёзугаар ажылдап турар. «Бир эвес эпидемияның байдалы баксырай бээр болза, Россияның оперативтиг штавындан дужаал чедип келген таварылгада, чүгле ынчан казарма чурумунче шилчиир. Тывада УФСИН ажылдакчылары ындыг чурумче шилчиир байдалга белен» дээрзин ук парлалга албанының даргазы телефон дамчыштыр дыңнаткан.

  Рада Демчик очулдурган. #Шын

Предыдущая запись
Кокайны кымчы-биле
Следующая запись
Кызыл кoшка үлүүн киирген араттар
Меню