Рубрикалар

АСКАН МӨӨГҮЖҮ ТЫВЫЛГАН

Бойдус байлаан олчалап чыыр үе эгелээн. Оларныӊ-биле кады Тываныӊ камгалакчыларының база чымыштыг ажылы эгелээн. Бо хүннерде Бии-Хем кожууннуӊ херээжен чурттакчызы «Тайга» станциязынче мөөгүлеп үнгеш, аза берген. Чүгле бир хонганда ону камгалакчылар аас-кежик болуп тып алганнар.

Читкен кижини дилеп тыварынга ОБЯ-ныӊ кол эргелелинден 20 кижиден тургустунган аэромобильдиг бөлүк киришкен. Тепловизорлуг ужудукчу чокка ужар аппаратты тайга кырынга ужудуп тургаш, тыпканнар. Ооӊ мурнунда хүннерде ОБЯ ажылдакчылары Бии-Хемниӊ 60 харлыг эр чурттакчызын база ук аппараттыӊ дузазы-биле тыпканнар. Ол август 15-де Шивилиг суур чоогундан мөөгүлеп үнгеш, дугурушкан черинче үнүп келбейн барган. Тайгага бир хонгаш, камгалакчыларга таваржы берген.

Чоок кижилерин дүвүредип, сагыш човатпас дизе, арга-арыгже кирерде маршрудун болгаш ээп кээр үезин баш бурунгаар чугаалажып, дугуржуп алыр болза эки.

Камгалакчылар сүмелеп турар:

— Арга-арыгже мөөгүлеп, каттап кирерде соталыг телефонунуӊ акшазын, зарядын хынап, мойнунга эдиски (свисток) астып алыр.

— Компас, сереӊги, бижек, хөй эвес суг, чем курлавырын ап алгаш чоруур. Үргүлчү эм ижер кижи болза, ылаңгыя улуг назылыг кижилер, эмнерин база ап алыр.

— Чырык, өӊгүр идик хеп кедип алыр, комуфляж хептиг кижини үш-даа метр черден эскербейн баар. Кызыл, кызыл-сарыг, сарыг, ак өӊнүг хептерге чырык чайынналдырар наклейкалардан чыпшырып алыр болза улам эки.

— Орук ара каракка илдиккен онзагай чүүлдерни эскерип, демдеглей бодап ап чоруур. Тускай ыяштарны, хаяны, даштарны, хемнерни дээш, оон-даа өске. Ынчан дедир чанар оруун тывары белен болур.

Аскан мөөгүжүлерниӊ турар черин соталыг телефон-биле илередип ап болур. Чеже-даа сим-карта чок азы харылзааныӊ «өске оператору» болза, мобильдиг телефондан камгалакчыларже долгап болур. 112-же долгааш, турар черин тайылбырлап бээрин кызыдар.

Арга-арыгже агаарлап, мөөгүлеп, каттап кирерде, бо белен каш сүмелерни сагыыр болза, нарын байдалдарга таварышпайн барып болур.

#ОБЯ #Камгалакчылар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МООЛ КОМАНДА ОЮННУ АЖЫДАР
Следующая запись
АВЫЙГАНДА БАЖЫҢ-ИНТЕРНАТ ЧААРТТЫНГАН
Меню