Рубрикалар

Аъттыг шериг Тывада

Аъттыг шериг маргылдаазы – Тывада

Бүгү шеригниң «Аъттыг марафон» маргылдаазы Кара-Хаак полигонунда болуп турар.
Россия Федерациязының Чепсектиг Күштериниң аъттыг кезектериниң эң эки шериглериниң аразында маргылдааны Делегейниң АрМИ-2020 армейжи оюннарының кызыгаары-биле эрттирип турар.
Маргылдааның байырлыг ажыдыышкынынга Төп шериг округунуң 41-ги ниити дайынчы шерииниң командылакчызы генерал-майор Яков Рязанцев, РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң дайынчы белеткелиниң Кол эргелелиниң, ТР-ниң администрациязының төлээлери, ол ышкаш маргылдааның киржикчилери болгаш аалчылар киришкен.
«Маргылдааның маршрудунуң нарын-берге оруктарын эртип шыдаар силер. Бот-боттарынга дузалажырын, салган сорулгазын чедип алырын, тиилелгеже чүткүлдүг тура сорууңарны үлегериңер-биле көргүзүп, чүнү кылып билириңерни бараалгадыр ужурлуг силер. Силерниң араңардан тергиидеп үнген тиилекчилер РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң ат-алдарын мөөрейниң делегей чергелиг чадазынга камгалаар» — деп, генерал-майор Яков Рязанцев, Төп шериг округунуң 41-ги ниити дайынчы шеригниң командылакчызы демдеглээн.
Маргылдаа үезинде аъттыг шеригжилер тускай даалгаларны күүсетпишаан, кыска болгаш узун дистанцияны эртер ужурлуг. Аңаа тилээн шериглер август айда болур делегей чергелиг маргылдаага Россияны төлээлээр. Мурнуу шериг округунуң, Рязаньның гвардейжи агаар-десант командыланың дээди училищезиниң, Төп шериг округунуң командалары киржип турар.

Агаар-бойдус шериглерге шаптык болбаан
«Аъттыг шериглерниң марафону» Кара-Хаак полигонунга беш хүн уламчылаар. Бирги этапка узуну 130 км маршрутту ийи хүн дургузунда эртерде, тускай даалгарны күүседир. Оруунда улуг суг кежери, минналыг черлер эртери дээн ышкаш моондактар бар. Аът-хөлүн солуп мунары, черге хонуп одагланыры, балыгланган эжин болгаш ок-чемзээн өске черге чедирери дээш мөөрейлежир. Суггур чаъстыг, хаттыг агаар-бойдус база бир моондакты тургускан-даа болза, командалар тергиин эки дайынчы белеткелин, демниг чоруун, бедик дайынчы тура соруун көргүскен. Бердинген даалганы күүседип тургаш, командаларның чаңгызы-даа торгаал албаан.
Бүгү шеригниң маргылдаазының «Аъттыг шериг марафонунга» шилилге этавында Мурнуу шериг округунуң, Рязаньның гвардейжи агаар-десант командыланың дээди училищезиниң, Төп шериг округунуң командалары киржип турар. Тилээн команда август айда болур делегей чергелиг АрМИ-2020 оюннарга Россияны төлээлээр.

Төп шериг округунуң парлалга албаны

Предыдущая запись
На озерах Тувы
Следующая запись
Хөгжүлдеже баштайгы базым
Меню