Архив

Записи Karina

ШЫН ШИЛИЛГЕНИ КЫЛДЫ

Тываның IV Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу Башкы дүүн соңгулдаларның бирги хүнүнде Кызылдың 19 дугаар соңгулда участогунга бадылаан.

САМАГАЛДАЙЖЫЛАР ЭРТЕЖИК-ЛЕ СОҢГУП ЭГЕЛЭЭН

Бөгүн Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдайга соңгулданың бирги хүнү идепкейлиг соңгулчуларның бадылаашкыннары-биле эгелээн. Самагалдайның 145 дугаарлыг соңгулда участогунга 8 шак четпейн турда-ла соңгукчулар чыглып эгелээн. Оларның аразында Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазының оралакчылары Чейнеш Каржал, Омак Сарыг-оол, кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының даргазы Чодураа Донгак баштаан идепкейлиг самагалдайжылар эртежик-ле соңгуп каапкан.

КАА-ХЕМ КОЖУУННУҢ ОРУКТАРЫ ЧААРТТЫНАР

Сарыг-Септиң кудумчуларының оруктарының үжүн орук ажылдакчылары чаартып септеп турарын бүдүн неделя дургузунда суурнуң чурттакчылары өөрүп көрүп, оларның шалыпкын ажылын магадап келгеннер. Асфальтылыг оруктарны чаартып, чер оруктарны асфальт-биле шывар ажыл дүрген чоруп турар.

ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ БОЛГАШ КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР

Сөөлгү үеде республикада чаа тудуглар немежип, уруглар садтары, школалар, эмнелгелерниң удаа-дараа ажыттынып, ажыглалче кирип турарын чон эскерип тур боор. Сентябрь 16-да найысылалдың мурнуу талазында «Южный» микрорайонунда аарыгларны шинчип тодарадыр, консультация бээр Медицина төвүн байырлыг байдалга ажыткан. Ооң-биле чергелештир көжүп чоруур фельдшер-акушер пунктуларынга 18 автомашинаның дүлгүүрлерин база тывыскан. 18 машинаның 2-зи чедери берге, ыраккы Мөңгүн-Тайга болгаш Тере-Хөл кожууннарга баар.

СОҢГУЛДАЛАР ИДЕПКЕЙЛИГ ЧОРУП ТУРАР

Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутаттарының болгаш Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазының соңгулдаларының үезинде 12 дугаар участок соңгулда комиссиязы Кызылдың № 2 школазында ажылдап турар.

СОҢГУЛДАНЫҢ ХАЙГААРАЛЫ КҮШТҮГ

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының ээлчеглиг чыыжының соңгулдалары бо удаада Тыва Республиканың Баштыңының соңгулдазы-биле дакпырлажы берген.

ТЫВАНЫҢ СОҢГУЛДА УЧАСТОКТАРЫ АЖЫЛДАП КИРИПКЕН

Тыва Республикада Россия Феде­рациязының Федерал­дыг Хуралының сески чыыжының Күрүне Думазының депутаттарының, Тыва Республиканың Баштыңының–Чазааның Дар­га­зы­ның соңгулдалары, ол ышкаш хоорайларның болгаш суурларның төлээлекчи органнарының депутаттарының соңгулдалары эгелей берген.

ЧАА ТРАКТОР БОЛГАШ АНДАЗЫН

Республиканың автопарктарынга «Кировец» биле «Беларусь» бүдүрүлгениң техниказын — алды чаа трактор, культиваторлар, чер аңдарар андазын, үрезин чаштырар сеялкаларны эккелген. Амгы үениң стандарттарынга дүгжүп турар чаа техниканы кожууннарда тарылга шөлдерин улгаттыргаш, чер ажылынга ажыглаар.

ЧАА ТЫВА ДЭЭШ ҮНҮМ БЕРДИМ!

Амгы үеде база Тыва Республиканың амыдыралының дугайында чырыдар талазы-биле журналист мергежилимни салбаан, ол хевээр уламчылап чор мен. Мээң бодалым-биле алырга, республиканың келир үези дээш, чону дээш ажылдап болур, төлептиг партияны шилип алгаш, ол дээш бодумнуң участогумга үнүм берип бадыладым.

Меню