Архив

Записи Karina

ААР ӨРТЕКТИГ ПРОГРАММА ХАНДЫРЫЛГАЗЫН ЧИИГЕТКЕН ӨРТЕК-БИЛЕ САДЫП АП БОЛУР

Тыва Республика аар өртектиг программа хандырылгазын чартык өртээ-биле садып алыр арганы ажыглаан сайгарыкчылар саны-биле лидер регионнар санында кирген. «Россия Федерациязының чурагайлыг экономиказы» национал программаның «Чурагайлыг технологиялар» федералдыг төлевилел чорудуу-биле Россияның информастыг технологиялар хөгжүдер фондузу деткимчениң хемчеглерин боттандырып турар.

ТЫВАДА ЭПИДБАЙДАЛ КАТАП НАРЫЫДАП КЕЛГЕН

Коронавирус хамчыктыг аарыгның “омикрон” штаммының өөскүп эгелээни-биле республика девискээринге массалыг хемчеглер эрттирерин 2022 чылдың апрель 1-ге чедир хоруур деп чарлаан.

В. ХОВАЛЫГ: БОДУҢАРНЫ КАМНАНЫП ЧОРУҢАР!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынынга мындыг бижимелди арттырган:
— Эш-өөр, чаа чыл байырлалдарының соонда, коронавирустан, ооң иштинде чаа, халдавырлыг “омикрон” штамм-биле аараан кижилерниң саны өзүп олурар дээрзин көрүп тур бис…

СОЦИАЛ КЕРЭЭНИҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ

2021 чылда Бай-Тайга кожуунда Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төп «Демография» национал төлевилелдиң сорулгаларының иштинге ядыы-түреңги чорукту чавызадырынче угланган хемчеглерни боттандырган.

ХОВУ-АКСЫ СУУРДА СУГ АЛЫР ЧЕРНИҢ ТУДУУН АРА СОКСАТКАН

Медиахолдингиниң журналистери “Арыг суг” программаның боттанылгазы канчаар чоруп турарын хынап чораан. Хову-Аксы суурнуң чурттакчыларынга арыг сугга хереглел эң чидиг айтырыг болуп турар. 2020 чылдың эгезинде арыг, шынарлыг ижер суг алыр черниң тудуу эгелээн болгаш ону бо күзүн одалга сезонунуң бетинде доозар деп турар. Амгы үе-чадада сугнуң шынарын хынаар кудукту каккан. Төпчүткен суг хандырылгазы системазының талазы-биле улуг хемчээлдиг программаның ачызында Хову-Аксы суурнуң чурттакчылары арыг ижер суг-биле хандыртынар.

САНИТАР АВИАЦИЯ 170 УЖУДУУШКУННУ КЫЛГАН

Дүрген эмчи дузазын хөгжүдери — “Кадык камгалалы” национал төлевилелдиң мурнады көөр сорулгаларының бирээзи болур. Эрткен чылын эмнелге организацияларының автопарыгы 20 кезек санитар хөлге немерелделиг болган. Чер кырының хөлгези чедип шыдавас черлерге санитар авиация дүрген эмчи дузазын чедирип турар.

ТОЖУ ЧОНУНУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ ДЭЭШ

Тожу кожууннуң девискээринде 155 784 га хемчээлдиг арга-арыгны арендага бээр дугайында электроннуг садыглажыышкыны республиканың Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызы чарлаан турган. Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг садыглажыышкынның негелделерин ханы сайгарып көргеш, Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызының ажылдакчылары болгаш ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары-биле чугаалажып, оларның санал-оналдарын дыңнааш, ол аукционну соксаткан.

ТЫВАДАН БАШКЫНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Орус болгаш төрээн дылдарны башкылаарының методиктиг аргаларын көргүзер талазы-биле башкыларның чурттар аразында мастер-класстарның конкурузун Россия Федерациязының Президентизиниң чанында Россияның улус ажыл-агыйының болгаш күрүне албанының академиязының өөредилге айтырыгларының талазы-биле эртем-шинчилел төвү биле Төрээн дылдар башкыларының ассоциациязы 2021 чылда организастап эрттиргеннер

ТЫВАДА – ОМИКРОН

Индияга шажын-чүдүлге аян-чоруу кылып чорааш чанып келген Тываның чурттакчыларының аразындан ийи кижи халдавырлыг аарыг “омикрондан” аарааны Иркутск хоорайда чума аарыгга удур Сибирниң болгаш Ыраккы чөөн чүктүң эртем-шинчилел институдунуң лабораториязынга бадыткаттынган.

Меню