Архив

Записи nadezhda

«Абилимпикс» – регионалдыг чемпионаттыӊ тиилекчилери

«Россия хөй аргаларлыг чурт» деп Президент платформазыныӊ «Абилимпикс» регионалдыг чемпионадынга 6 школачы, 7 студент, 2 специалист тиилээн. Үстүнде айыткан организацияныӊ кол сорулгазы – харык-шинээ кызыгаарлыг кижиниӊ ниитилелде туружун бедидери, кылып…

Шоодай дүктен эгелээн…

BAZAAR Art – shopping Санкт-Петербург хоорайның Аграрлыг университединге бухгалтер учедунуң башкызы Руфа Павловна баштай Лариса Мурзунаевнаның, ооң соонда ооң уруу Ши Ондарның башкызы болуп чораан. Ол ам бистиң аравыста чок-даа…

Часкы кааӊнаашкын – өртеӊ бүрүлүг үнүштер

Балгазынныӊ арга-эзимнеринде чамдык үнүштерниӊ бүрүлери хүн херелдеринден кадып өлүп турар дээрзин Тыва Республиканыӊ арга-арыг камгалаар төвүнүӊ ажылдакчылары илереткен. Ине бүрүлүг үнүштерниӊ хүн херелинден өртеӊ апаары ховар эвес, а агаар-бойдустуӊ онзагайындан…

Бойдус камгалалы – кижи бүрүзүнүӊ херээ

От-көзүн өжүрбээн серемчилел чок кижиниӊ хайы-биле Тожуда Адыр-Кежигниӊ 47 гектар арга-арыы өрттенген. Республиканыӊ арга-арыг фондузунга ол 372 муӊ рубль когаралды чедирген. Май 16-да республикада тос аӊгы черде 3259,1 гектар арга-эзим…

Төлептиг ажыл-ижин «Ажыкай Оюн» деп медаль-биле үнелээн

«Тыва-Экспо-2022» делгелгеден репортаж. Садыг-саарылга болгаш чонга хандырылга чедирер адырда ылап-ла көскү чедишкиннерлиг улуска, чамдык организацияларга «Тыва Республиканыӊ Садыг-үлетпүр палатазы» 2021 чылда «Ажыкай Оюн» деп медаль тыпсырын бадылаан. Оюн Ажыкай –…

Бөмбүрзектиң судалы

АКШ-та бензин өртээ ам база улгаткан Бо хүннерде АКШ-та бензин өртээ хүнден хүнче өзүп, дагын база эң-не бедик дээн деңнелде чеде бергенин коммерциялыг эвес американ автомобиль ассоциациязының парлап үндүргени медээлери…

Уран чүүл дег садыглаашкын

Май 28-29 хүннеринде Кызыл хоорайның Аныяктар өргээзинге республикага ооң мурнунда кажан-даа болуп көрбээн Bazаar art-shopping азы «уран чүүл дег садыглаашкын» деп делгелгени Эльвира Камаа, Лаванда Кунаа, Саяна Кара-оол, Альмира Сенди…

Вавилин ээтпээнде амыдырал хайныгып турар

«Шынның» аалчызы “Думчукка тулганда – бызаа сугжу” деп тыва чон чиге-ле сөглээн. Сөөлгү чылдарда тыва чонувустуң амыдыралга кызымаккай чоруу каракка көскү апарган. Ооң бир чижээ – “дачалар” деп адап чаңчыкканывыс…

Идепкейиңер көргүзүңер, улуг-хемчилер!

Чаагайжыдылга «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» федералдыг программаның онлайн-бадылаашкыны доостурунга чедир 9-ла хонук арткан. Келир 2023 чылда кайы хоорай, суур чаагайжыттынары бо хүннерде шиитпирлеттинер. Төп кожуун Улуг-Хемде бадылаашкын кандыг чоруп турарыл?…

Сөөлгү коңга

Тоску классчылар байырлаан Сөөлгү коңга – бирги классчыларга-даа, доозукчуларга-даа өөрүшкүлүг болуушкун. Чамдык чаштарга бо байырлал чайгы дыштанылганың келгенин, а бир чамдык уругларга «улуг» амыдыралче кирериниң медээчизи болур. 2022 чылдың май…
Меню