Рубрикалар

АВТОБУС, ВОКЗАЛ, АРГЫЖЫЛГАНЫ ШИИТПИРЛЭЭН

Республикага болгаш Кызыл хоорайга аргыжылга айтырыы, ылаӊгыя соок кыш үезинде, чылдан чылче чедир шиитпирлеттинмейн турар чидиг айтырыгларныӊ бирээзи. Аӊаа хамаарыштыр республиканыӊ Чазааныӊ 2022 чылда хүлээп алган шиитпирлериниӊ дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерге арнынга бижээн:

«Пассажирлер аргыштырылгазыныӊ адырында ажыл-херек шоолуг эвес чоруп турар. Автовокзал-даа чок, транспорт-даа эргижирээн, логистика талазы-биле аргыштырылганы угаап-сайгарбаан-дыр. Бо берге айтырыгны болур-чогуруу-биле кылыр бис. Бо чылын лизинг-биле 300 млн.рубльга 20 улуг адаа чавыс автобустарны садып алыр бис. Республиканыӊ кожууннарыныӊ аразында пассажирлер аргыштырылгазынга база кичээнгей херек. Автопаркты чаартып эгелээш, ооӊ-биле чергелештир Кызылдыӊ ужу-кыдыында микрорайоннарже кол кичээнгей салбышаан, хоорайныӊ амгы маршруттар четкизиниӊ чүъгүн чиигедип эгелээр бис. Хоорай иштинге болгаш кожууннар аразынга аргыжылга хандырарынга автовокзал биле чаӊгыс аай диспетчер албаны турар ужурлуг дээрзи чугаажок болбайн канчаар.

Бо ажылдыӊ бүгү талазын республиканыӊ Орук-транспорт яамызы өөренип көргеш, комплекстиг программаны ажылдап кылып каан, бөгүн бис ону деткидивис».

Р.ДЕМЧИК.

#Тываныңчазаа #Орук_транспортяамызы #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИЕ КАПИТАЛЫ – 2022 ЧЫЛДА
Следующая запись
ЧЫЛ ЭГЕЗИНДЕН ТЫВАГА 17 ӨРТ БОЛГАН
Меню