Рубрикалар

Авыралдыг аржааннарывыс

Тываның Баштыңы чыл санында Тывага аржааннар (чоннуң эмненири суг баштарының) неделязын эрттирер дугайында медээни дыңнаткан

Бүгү делегейниң кызымаа-биле ам-даа демисежири уламчылап турар чаа коронавирус инфекциязы кижиниң курлавыр күштерин, кадыкшылын долузу-биле оттурарын, ооң иштинде эм шынарлыг аржааннарны ажыглаарын база негеп турар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика парламентизиниң депутаттарынче чыл санында чорудар айыткалынга бо айтырыгга хамаарыштыр элээн каъш саналдарны киирген. Хамаатыларның кадыкшылын экижидеринге эң-не дээштиг салдарны бойдустуң эмнээр шынарлыг аржааннары бээр ужурлуг. Кижиниң кадыкшылын экижидер бойдустуң күжүн бөгүнде ажыглаары, кажангызындан-даа артык чугула деп, Шолбан Кара-оол ынчаар санап турар.

– Кадык камгалал системазының эртем талазы-биле долу күжү ажыглаттынган турар ужурлуг, ылаңгыя аржааннарның бальнеологиктиг азы эмнээр сугларының болгаш эмнээр малгажының ажыглалын амыдыралга боттандырарының талазы-биле шинчилелдерни ажыглаар херек. Аржааннарның эмнээр шынарларын шинчилээр талазы-биле аажок улуг ажылды чоруткан, ам ол шинчилелдер тодаргай түңнелдерни бээр ужурлуг.

Июль айда ниити республика деңнелинге Аржааннар неделязын чарлаарын саналдап тур мен, ону чыл санында эрттирер болза эки.
Муниципалдыг эрге-чагыргалар боттарының аржааннарының девискээрлерин «аржааннар быжа бээр» үеге чедир белеткээр ужурлуг. Бистиң кайгамчыктыг бойдузувус байлаа – аржааннар – оларны бедик культурлуу-биле, санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагып, күүседип тургаш, кадыкшылга эң-не чогумчалыг дузазын алыр дээш, эмчи хайгааралы-биле катай, ажыглаар херек – деп Тываның Баштыңы демдеглээн.

Ол ышкаш хууда эмчи бизнезиниң кадакшылгага хамааржыр саналдарынга деткимче бээр херек деп Шолбан Кара-оол санал киирген.

– Кижилерниң кадыын экижидер сорулгалар-биле хууда эмчи бизнезиниң саналдарынга деткимче бээр херек. Аныяк талантылыг эмчилерниң командалары бар, олар солун эмчи-кадыкшыдылга төлевилелдерин чаа технологиялар үндезининге тургузуп турарлар, а кол чүве – бистиң кайгамчыктыг бойдузувус байлактарын ажыглап турары. Херек кырында ажылдап турар ындыг төлевилелдерни, а олар бисте бар, бүгү республиканың девискээринге ажылдадыр херек – деп Ш. Кара-оол чугаалаан.
Бистиң корр.
#ТЫВАРЕСПУБЛИКА#ШЫНСОЛУН#АРЖААННАР

Предыдущая запись
Коронавирус-биле амгы байдал
Следующая запись
Аъш-чем барааннарының өртектери улгаткан
Меню