Рубрикалар

АЯС БАВУУ — ЧЕДИИШКИННИГ ТАРААЖЫ

Чылдың эң дээре сайгарлыкчызы-2021
Аяс Бавуу – «Агростартап 2020 ч.» грантыга кордакчылар мөөрейиниң киржикчизи. Ук мөөрейни “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту база амы-хууда сайгарлыкчы эгелээшкинни деткиири” национал төлевилелдиң “Фермерлерни деткиириниң база көдээ ажыл-агый кооперациязын хөгжүдериниң системазын тургузары” федералдыг төлевилелдиң иштинге боттандырып турар. Ойнап алган акша-хөреңгилеринге тараачын көдээ ажыл-агый техниказын садып алгаш, Чеди-Хөл кожуунда ажыл-агыйын чедиишкинниг уштап-баштап турар. Ам ооң тарылга черлериниң шөлү 3200 га четкен. Ол үүле-херээн улам калбартыр сорулгалыг, ынчангаш амдан эгелеп тараа шыгжаар черниң болгаш дээрбениң тудуун эгелээн.

Бо чылдың декабрьда көдээ ишчи Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының чарлааны «Чылдың эң дээре сайгарлыкчызы-2021» бизнес-хемчегге киришкен. Ол ат дээш биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 90 субъектизи маргылдаалажып турган. 2021 чылдың түңнелдери-биле тиилекчини илереткен. Конкурс комиссиязының чаңгыс үн-биле хүлээп алган шиитпирин ёзугаар Аяс Бавуу 2021 чылдың эң дээре сайгарлыкчызы деп санаткан.

«Бавуу Аяс – чедиишкинниг сайгарлыкчының болгаш тараачынның үлегер-чижээ-дир. Бистиң республиканың агаар-бойдузу кадыг-шириин болзажок, ооң ажыл-агыйы тарааның бедик дүжүдүн алган» — деп, Фермер бизнезиниң хөгжүлде фондузунуң директору Сергей Сат тиилекчиниң дугайында тайылбырлап турар.

Тодаргай сорулгалыг ажыл-ишчиниң дугайында кожууннуң чагырга черинде мынчаар чугаалап турар: «Аяс Михайлович мооң мурнунда күш-культура башкылап турган, 2013 чылдан тура тараачын ажыл-агыйын чорудар деп шиитпирлеп алган. Бис чаңгыс чер-чурттуувуска чоргаарланыр бис. Ол кожавыста Моолче тарааны үндүр сөөртүп турар. Келир чылын дээрбениң ажыдыышкынын манап турар бис” — деп, чаңгыс чер-чурттуглары чугаалап турарлар.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

#Агростартап_2021 #Чылдыңэңдээресайгарлыкчызы #Чеди_хөлкожуун #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ 4 БҮДҮРҮЛГЕЗИ ТИИЛЕКЧИ БОЛГАН
Следующая запись
ШАҢНАЛДАР МААДЫРЛАРЫН ТЫПКАН
Меню