Рубрикалар

Ажаалга банкызы агар саннарны дуй шаап турар деп медээ меге

Социал четкилерде Ажаалга банкызы юридиктиг организацияларның болгаш хууда кижилерниң агар санннарын дуй шаап турар деп меге медээ көстүп келген. Ол меге медээни Ажаалга банкызы шиитпирлии-биле кезе шаап, бадыткаттынмаан медээлерге бүзүревезин, коргуп-сүртээшкинге алыспазын дыңнадып турар.

«Ажаалга банкызы болгаш ооң бүгү-ле системалары ажылдаан ояар ажылдап, юридиктиг организацияларга база хууда кижилерге ачы-дузаны долу хемчээлдиг чедирип турар.

Ол бодунуң клиентилериниң эрге-ажыктарын болгаш акша-хөреңгизин, а ол ышкаш бодунуң штат ёзугаар көрдүнген хүлээлгелерин магадылалдыг камгалаары-биле кандыг-даа байдалдарда ажылдаарынга белен, ындыг магадылалдыг камгалалдың сценарийин ажылдап кылган.

Тургустунуп келген байдалдарда Ажаалга банкызы болур-чогуур эргелеп-башкарыкчы курлавырлыг, экспертиза чорудар дуржулгалыг.

Медээлерниң албан ёзулуг үндезин-дөстеринге бүзүрээринче кыйгырдывыс. Өскерилгелер дугайында бистиң клиентилеривисти дыңнадыр бис», деп Ажаалга банкызы бодунуң албан ёзулуг сайтызынга дыңнаткан.

Предыдущая запись
РОССИЯ ДОНБАССТА ТУСКАЙ ШЕРИГ ОПЕРАЦИЯЗЫН ЧОРУДУП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ТЫВАДА АМ БАЗА ЧАА РЕНТГЕН АППАРАДЫ КЕЛГЕН
Меню