Рубрикалар

Ажыл-агыйжы чоруктуң түңнелдери

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг болгаш ТР-ниң Чазааның кежигүннери Москваже ажыл-агыйжы чорукту кылып, федералдыг төп органнарга ажылдаанының кол түңнелдерин журналистерге таныштырган.

Красноярск крайның мурнуу талазы, Хакасия болгаш Тываны тавартыр, Моолду дамчыштыр Кыдатка чедир демир-орукту тударын бистиң республиканың удуртулгазы федералдыг төпке шагда-ла саналдап келген. Чүге дээрге ындыг демир-орук Тываның хөгжүлдезинге улуг ужур-дузалыг, ооң казымал байлактарын, эң ылаңгыя курлавыры дыка хөй хөмүр-дашты Россияның девискээрлеринче болгаш Моол биле Кыдатче үндүр сайгарар арганы бээр.

Россияның экономиктиг эрге-ажыктары чөөн чүк девискээрлеринче угланы берген, Кыдат-биле харылзаалар хөй талалыг быжыгып турар амгы үеде Тываны таварты орукту тударынче Россияның удуртулгазы бир янзы көрүштүг апарганын Тываның Баштыңы демдеглээш, бо талазы-биле чугаалажыышкыннарны Моолдуң болгаш Кыдаттың төлээлери-биле чорутканын дыңнаткан. Демир-орукту бистиң респуб­ликаны таварты тудары дээш, ам-даа туржур апаар дээрзин ол демдеглээн. Чүге дээрге демир-орукту боттарының девис­кээри-биле тудуп чорударын саналдап турар бистиң кожаларывыс российжи девискээрлер база бар.

Тывада ажылдап турар даг-руда компанияларының бүдүрүлге шөлдери таварыштыр күштүг электри шугумун тудары, аңаа Тожу кожуунда суурларны кожары, республиканың найысылалы Кызыл хоорайның электри энергиязы-биле хандырылгазын улам экижидери Россия Федерациязының Чазааның доктаалы-биле бадылаттынган хемчеглер. Ону боттандырарының айтырыгларын Владислав Ховалыг “Россети” акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Андрей Рюмин-биле база катап элээн хандыр чугаалашкан.

Республиканың хоорайларының, эң ылаңгыя Кызылдың, изиг, соок суг хандырылгазының, коммунал четкилери дыка эргилээн. Оларны чаартыр ажылдарны акшаландырарын чедиишкинниг шиитпирлээн деп болур. Эрги четкилерни чаартырынга болгаш чаа четкилерни тударынга федералдыг төптен 1,4 миллиард рубль акшаны үндүрүп бээр.

Москваже ажыл-агыйжы чорук үезинде федералдыг төп органнарга ажылдаанының түңнелдерин республиканың яамыларының удуртукчулары база журналистерге таныш­тырган.

Республиканың яамылары­ның удуртукчуларының чамдыы­зы федералдыг төп органнар-биле сырый ажылдавайн, федералдыг сайыт­тар болгаш яамыларның ажылдакчылары-биле туда ужурашпайн турарынга таарзынмаанын Тываның Баштыңы илереткен. Федералдыг органнарның удуртукчулары-биле холдарын тутчуп, арыннарын көржүп таныжып алырын сүмелээн.

“Шынның” корр.

Предыдущая запись
Ачы-буян чедирилгези
Следующая запись
Национал паркта тыва төрел аймактар аллеязы
Меню