Рубрикалар

ХҮЛЭЭЛГЕНИ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тываныӊ Чазаа өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар бүрүн эргелиг ажыл хүлээлгени республиканыӊ Күш-ажыл яамызындан алгаш, Тудуг яамызынга дамчыдып бээрин шиитпирлээн. «Өскүс уругларны база ада-иезиниӊ хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» республиканыӊ хоойлузунга чогуур эдилгелерни киирген.

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг хоойлуга өскерилгелер киирер төлевилелге ат салган.

Ындыг шиитпирни Россия Федерациязыныӊ Чазааныӊ даалгазын күүседири-биле хүлээп алган. Өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар ажыл хүлээлгени 2020 чылдыӊ ноябрьда опека органнары эвес, а тудуг ведомствозу күүседир кылдыр дамчыдып берген. Ооӊ мурнунда ук айтырыгны Россияныӊ президентизиниӊ деӊнелинге 2 чыл дургузунда сайгарып келген.
Бо ажылды тудуг ведомствозу харыылаар кылдыр дамчыдып бээрге, өскүс уругларга бажыӊны чогуур үезинде бээринге, чурттаар оран-саваныӊ шынарын экижидеринге ужур-дузалыг деп санап турар.
Өскүс уруглар 18 харлыг апаарга, ол үезинде чурттаар бажыӊ-биле хандырары бүгү чуртта чугула берге айтырыг болуп турар. Албан ёзунуӊ медээлери-биле алырга, бажыӊ оочурунда 270 муӊ өскүс уруглар турар. Чыл санында 13 муӊ кижи немежип турар. Оларныӊ чартыындан хөйү 23 хардан өрү назылыг улустар болган.

Тывага өскүс уругларны бажыӊ-биле хандырар программа 2008 чылдан тура ажылдап эгелээн. Ук программа-биле чаа бажыӊ-балгатты регионда чыл санында тудуп турар. 2021 чылдыӊ январь 1-ге чедир 1792 өскүс уругларга бажыӊны берген. Чурттаар бажыӊ хереглээн улустарныӊ учедунда бөгүнде 4,9 муӊ кижи бар, оларныӊ 2, 500 хирези 23 хардан өрү назылыг улустар.

ТР-ниӊ Тудуг ямызынга бүрүн эргелерни дамчыдып берген болганда, өскүс уругларга болгаш оларныӊ санынга хамааржыр улустарга күрүнениӊ тускайлаттынган бажыӊ фондузун хевирлээрин болгаш ону башкарарын ук яамы харыылаар.

Тудуг яамызы өскүстерге бажыӊ бээр, оларныӊ-биле керээ чарып алырыныӊ дугайында шиитпирлерни хүлээр эргелиг болур.

#Тываныңчазаа #ТР_ниңтудугяамызы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Тарып олурткан үлүү деӊнежип турар
Следующая запись
КҮЗЕЛИ БҮТКЕН
Меню