Рубрикалар

АЖЫЛ-ХЕРЕК, АМЫДЫРАЛ ХЕНЕРТЕН НААРЫДАЙ БЭЭР

Коронавируска удур тарылга Тывага калбаа-биле чоруп эгелээрге-ле, вакцинаны бир дугаар алганнарның бирээзи, хүндүлүг коллегам Артур Ойнар-оолович “Өштүмде өөк хевирлиг өнчүм” деп ойнай-сылдай чугаалаарга, ооң тывызыын чаптап, кадыкшылынга харыысалгалыын магадап турдум. Бодум бо хүнге чедир, вакцина салдырарындан арай сестип, чай чогумга сылдап алгаш, дараазында хүнче чылдырып-ла чоруп турдум.

Чоокта чаа эгин-кожа ажылдап турар хоочун коллегавыс аарааш, эмнелгеге чыдып алган. Ол бодунуң изиг күзели-биле тарылганы каш-даа катап эртер дээрге, ханының базыышкыны улуг дээш чөпшээревээн. Эмнелгеге чыдыпкаш-ла дораан: “Дүрген вакциналадыңар. Аарыырга айтырыглар силерниң кырыңарга хары угда чүдүрлүп кээр. Мен ону медереп библейн турган мен. Сыктывкарь хоорайда эмчи дуңмам хан базыышкынын бадырып тургаш, вакцинаны салдырып болур турган деп мени кончуп тур. Дачамны кым суггарар дээн ышкаш бөдүүн айтырыг безин нарыыдай бээр. А силерниң айтырыгларыңар менден артык хөй болгай. Ажыл-херек, амыдырал хенертен нарыыдай бээр. Уруг-дарыыңар база бар. Оларны кым азыраар, чемгерер. Берге аарыг аарываан кижилер херекке албас, кудалап, байырлап чоруп турар. Аарааш миннип кээр хевирлиг” – деп бижээн сагындырыы мени билиндирипкен.

Ынчангаш бөгүн Кызыл хоорайның 1 дугаар поликлиниказынга баргаш, вакцинаның бирги кезээн алдым. Салдырган вакцинам — “Гам-КОВИД-Вак”. Ук эмнелгениң терапевт эмчизи Сайлык Вячеславовна Дажы тарылга кылдырар мурнунда мээң ханым базыышкынын, судалымны, эъдим изиин хынааш, хоочураан аарыгларым бар-чогун айтыргаш, сагыыр ужурлуг чүүлдерни кончуг таптыг тайылбырлап берди. Үш хонук дургузунда камнаныр, тарыткан черин өттүрбес, чунуп болбас, сауна, чунар-бажың барбас, арага-дары ишпес, аар ажыл кылбас болдум. Дараазында, ийиги кезээн август 12-де салдырарда, “Профилактиктиг тарылгалар дугайында сертификат” деп дептержигештиг кээр силер деп сагындырды. Ол-ла, база бир “шынчы” өштүнде өөк хевирлиг өнчүлүг болдум. Ында коргунчуг чүү-даа чок деп чүүлдү билдим.

“Кадыкшылың — сээң холуңда” дээр болгай, ынчап кээрге бо хүнде кадыкшылыңны, амыдыралыңны чүгле бодуң медерелдиг удуртуп шыдаар сен, мен ышкаш тарыдарындан дадагалзап, сестип чоруур кижилерни, тарыдып алырынче кыйгырар-дыр мен.

Алдынай АРАКЧАА.

#Вакцинация #Коронавирус #Кадыккамгалаляамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САЯ-САЯ АКШАЛАРДАН ҮНЕЛИГ ЧҮҮЛ — КАДЫКШЫЛ
Следующая запись
КЫЗЫЛ ХООРАЙДА ЧАҢГЫС ХОНУКТА 121 КИЖИ ААРААН
Меню