Рубрикалар

Ажыл-ишчи алдар

Тываныӊ Чазаа Май 1-ниӊ бүдүзүүнде чаӊчыл ёзугаар төлептиг ажыл-ишчилерге бедик шаӊналдарны тывыскан.

Чурттуӊ хөгжүлдезинге күш-ажылчы үлүүн киирип чоруур янзы-бүрү мергежилдиӊ кижилерин үнелеп, республиканыӊ бедик шаӊналдарын тывыскан.

Тываныӊ Баштыӊы В. Ховалыг чыылганнарга байыр чедирип тура, «Тайбыӊ! Күш-ажыл! Май!» деп лозунг амгы үеде онза ужур-уткалыг апарганын, эп-сеткил, бердинген чорук, тургузукчу күш-ажылга быжыг бүзүрел российжи ниитилелдиӊ үнелиг билиглери дээрзин дем­деглээн.

Ие кижиниӊ хүн бүрүде кылып чоруур чымыштыг ижи эӊ-не дээди үнелелге төлептиг дээш Тыва Республиканыӊ «Маадыр ие» деп медаль-биле он бир уругну өстүрүп кижизиткен хүндүткелдиг ава Айлаңмаа Түлүштү шаӊнаан.

ТР-ниӊ «Күш-ажылчы шылгарал» деп медаль-биле Солаӊгы Сааяныӊ – Федералдыг казна эргелелиниӊ удуртукчузун үнелээн.

Россияныӊ чурукчулар эвилелиниӊ кежигүнү, чонар-даштыӊ үс-шевери Лариса Норбуга, Эрзинниӊ «Мандала» кооперативиниӊ даргазы Уран Ооржакка ТАР-ныӊ 100 чыл оюнуӊ юбилейлиг медальдарын тывыскан.

Республиканы сурагжыткан «Бай-Хаак Аква» ниитилелдиӊ чиӊгине директору Вячеслав Соянныӊ, Кызылдыӊ 1 дугаар профтехучилищезинге хөй-хөй аныяктарны ажыл-ишчи мергежилдерге өөредип-кижизиткен Станислав Оюн башкыны «Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг ат-биле үнелээн.

Хөй чылдар иштинде Бай-Талдыӊ хову-шөлдеринге кол суггат ажылын кылып келген суггарыкчы Кайгал-оол Салчакка «Тыва Республиканыӊ көдээ ажыл-агыйыныӊ алдарлыг ажылдакчызы» деп төлептиг атты тывыскан.

Чоннуӊ кадык-чаагай амыдыралы дээш хүн бүрүде амыр-дыш чок ажылдап келген кезер эмчи Буян Сатка «Тыва Республиканыӊ алдарлыг эмчизи», Улуг-Хемде медицина төвүнүӊ эмчи сестразы Алдын-кыс Кара-Салга «ТР-ниӊ кадык камгалалыныӊ алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атты тывыскан.

Өөредилге адырыныӊ тергииннери – Зоя Моӊгушка, Марина Давыдовага, Ирина Моӊгушка «ТР-ниӊ өөредилгезиниӊ алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атты тывыскан.

Акы-дуӊма чонну нацисчи үзел-көрүштүг кижилерден камгалап, амыр-тайбыӊны тургузуп турар шериглерге эмчи дузазын чедирер дээш, Донбасс, Луганск Улус республикаларже күзели-биле чорупкаш, ачы-буян чедирген эмчилер – Маадыр Кууларны, Дмитрий Кыргысты, Алдын-Херел Моӊгушту, Сылдыс Өлчейбенни, Дмитрий Ондарны, Айдыӊ Серен-оолду база инженер Татьяна Светышеваныӊ, чолаачы Мерген Ооржактыӊ, аштакчы Татьяна Хомушкунуӊ тараажы Шолбан Моӊгуштуӊ, комбайнер Олег Дегениӊ, бригадир Владимир Оюннуӊ, хуу дузалал ажылдыг Сергей Маадыныӊ, күш-ажылдыӊ хоочуну Светлана Кууларныӊ ажыл-ижин Чазак бедии-биле үнелеп, Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Хүндүлел бижии-биле шаӊнаан.

Р. ДЕМЧИК

Предыдущая запись
Маадыр-оол Ховалыг — 75
Следующая запись
“Оргаадайда” эрес-кежээ ажылдакчылар
Меню