Рубрикалар

АЖЫЛЧЕ ЧАЛАП ТУРАР

Тываныӊ компаниялары эрги ажылдакчыларын катап келгеш ажылдаарынче чалап турар.

СуперДжоб — ажыл дилээр болгаш ажылдакчылар шилииринге дузалаар деп IT- компанияныӊ медээзи-биле алырга, республикадан көжүп чоруй барган улустуӊ 45 хуузу эрги ажылындан чалаганы алган. Оларныӊ 30-хуузу ынаваан, а 15 хуузу чөпшээрешкеш, катап ажылдай берген.

Чер-чуртунга катап келгеш, ажылдай берген чылдагаанын айтырарга, шалыӊын өстүрүп бергени, бедик эрге-дужаал саналдааны, ажылында коллективи эки деп тайылбырлаан.

А ынавайн барган улустарныӊ чамдыызы чаа ажылынга ижигип чаӊчыга бергенин чугаалаан. Өскелери эрги ажылыныӊ шалыӊы эвээш, таарымчалыг байдал тургустунмаан дээн.

Пандемия мурнунда үелерге деӊнээрге, компаниялар арга-дуржулгалыг ажылдакчыларын катап эгидип алыр дээш улам кызып турар апарган.

Рада Демчик.

Предыдущая запись
Тывада сооктуң дыңзааны-биле өрт айыылындан кичээнир
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАДА ОМИКРОННУӉ КЕЛГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН
Меню