Рубрикалар

Ажылчы чоннуг хоорай-суур, күрүне-чурт улам хөгжүп-сайзыраар.

«Туваавтотранс» өөредилге-курс комбинадының директору, Тываның транспорт техникумунуң башкызы Сергей Александрович Белоусов Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы-биле Тываның чонунга байыр чедирген:

«Күш-ажыл кижини хевирлээн болгай, ынчангаш ажылдап турар кижиниң амыдырал-чуртталгазы экижип турар болур, ажылчы чоннуг хоорай-суур, күрүне-чурт улам хөгжүп-сайзыраар. Ооң-биле кады ажылчы кижилерниң байырлалы база турар ужурлуг, ынчангаш кара чажывыстан ада-иелеривис-биле кады найырлап турганывыс Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалын демдеглеп эрттирип турарывыс кончуг эки-дир.

Мындыг байырлалдар кижилерниң эп-найыралын быжыглаар, демниг болдурар. Оон башка ажылдап-ла турар, орта таптыг ужуражып-дужар аргавыс чок болур болгай бис. Ылаңгыя по коронавирус аарыы дээш сөөлгү чылдарда мындыг байырлалдарга душпастаан турган бис. Сөөлзүредир суг чүгле сөөлгү орукче кижи үдээн черге ужуражыр апаар-дыр бис.

А бо хүн мында Кызылдың ажылдап турар чонунуң барык көвей кезии чыглып келген. Дыка хөй эш-өөрүмге ужуражып-душтум. Орус чоннуң мерген чугаазында “Өскелерни магадап көөр, ботту мактанып көргүзер” дээн ышкаш, Майның бири байырлалды шак бо ак-көк дээрлиг, хүннээректиг часкы чылыг кайгамчык хүнде демдеглеп эрттирип турарывыска сеткилимден өөрүп, чонувуска кадыкшылды, чедиишкиннерни, аас-кежикти сеткилимниң ханызындан күзеп тур мен!»

Предыдущая запись
Чогаалчының агайы
Следующая запись
Май 1 байырлалындан репортаж
Меню