Рубрикалар

Ажылдавайн турар пенсионерлерге


Тывада пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлин хоойлу-биле доктааткан.

Россияда ажылдавайн турар шупту пенсионерлерге ниити материалдыг хандырылгазынга магадылалды берип турар. Оларның алыр материалдыг хандырылгазының ниити түңү чурттап регионунда доктааткан амыдырап чурттаар акша-хөреңгиниң кудуку хемчээлинден эвээжевес ужурлуг.

Бүгү чуртта болгаш субъект бүрүзүнде пенсияларга немелде социал төлевирлерни чылдың-на өстүрүп, хемчээлин доктаадып турар. Ажылдавайн турар пенсионерлерге материалдыг хандырылганың ниити түңүн санаарда, барымдаалаар чүүлдери: пенсиязы, немелде материалдыг хандырылгазы, ай санында бээр төлевири, социал хандырылгалары ынаар кирип турар, дарый бээр пенсия төлевири, ол ышкаш социал деткимчениң өске-даа хемчеглери, чижээ, чуртталга-коммунал ажыл-агый хандырылгаларының төлевири.

Бир эвес пенсионерниң чурттап турар регионунда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээли федералдыг хемчээлден эвээш болза, ооң пенсиязынга федералдыг социал немелде төлевирни бээр. Ону Россияның Пенсия фондузундан төлээр.

Бир эвес пенсионерниң чурттап турар регионунда амыдырап чуртаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээли Россия Федерациязында доктааттынган хемчээлден хөй болза, ооң пенсиязынга регионалдыг социал немелде төлевирни бээр. Ону регионнуң төлээзи болур күүсекчи эрге-чагырга органнары төлеп бээр.

«2021 чылда пенсионерниң амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлиниң дугайында» № 631-ЗРТ Тыва Республиканың Хоойлузу 2020 чылдың сентябрь 16-да үнген. Республикада пенсионериниң 2021 чылда амыдырап чуртаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээли 9485 рубль дээрзин хоойлуда доктаадып каан.

Россия Федерациязында пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чуртаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээли 10 022,0 рубль деп доктааткан.
Ынчангаш ажылдавайн турар пенсионерлерниң материалдыг хандырылгазының ниити түңү, Тывада пенсионерниң амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлинден, тодаргайлаарга, 9485 рубльден эвээш эвес болур.

РФ-тиң Пенсия фондузунуң эргелелиниң Тывада салбыры

Предыдущая запись
2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ
Следующая запись
Идепкейжи болуру чугула
Меню