Рубрикалар

Ажылды чүрээ-биле кылырын күзээн

DSC_9471
DSC_9494
DSC_9510
DSC_9520
previous arrow
next arrow

Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол чаа туттунган 17 дугаар школаның дериг-херексел-биле четчелеттингенин болгаш уругларга кандыг эптиг байдалдар тургустунганын көрүп, ооң ажылдакчылары болгаш башкылары-биле ужурашкан. Чазак Даргазының оралакчызы Александр Брокерт, ТР-ниң тудуг болгаш коммунал ажыл-агай сайыды Евгений Овсянников, өөредилге сайыды Татьяна Санчаа, Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол олар база ужуражылгага киришкеннер.

Шолбан Кара-оол школаны кезип, кабинет бүрүзүнүң дериг-херекселин көрүп, башкылары-биле чугаалажып, өөреникчилерге быжыг билиг бээ­ринге кандыг чүүлдер чедер-четпезин айтырып, башкыдан бөдүүн ажылдакчыга чедир кичээнгейлиг дыңнап, чугаалашкан.

Школаже кирип кээрге-ле, медээлер көргүзер электроннуг экран. Экранга хереглээн соңгажыгашче баскаш, сонуур­гаан чүүлдерин көрүп болур амгы үениң херекселин тургускан. Эге класстарга немелде кичээл эрттирер кабинетте угаан сайзырадыр болгаш салаа-сайгытты сайзырадыр ойнаарактар янзы-бүрү. Биргиклассчыга ооң ажык-дузазын эге класстар башкызы Ольга Конниковадан айтырдым: «Уруглар садындан школаже шилчип келген уругларны партага үр үеде олуртуп чаңчыктырары эге үезинде нарын. Оларны чоорту чаңчыктырып тургаш, өөредиринге херек кабинет-тир. Немелде кичээлге онаалга кылып, катаптаар бис. Кичээлдеп тургаш, шылай бербезин дээш, аразында ойнадып турар кылдыр дерээн».

Школа бүрүзүнде чаңчылчаан химия, физика, биология, технология кабинеттеринден аңгыда, караа көрбес болгаш көөрү багай уругларга кылган кабинет бар, ооң дериг-херекселин тифлопедагог Сайлык Дондуп тайылбырлаан. Школаже кирип келирге-ле, эжиктен тура, караа көрбес болгаш көөрү багай уругларның кабинединге, чанында чемненир черге болгаш арыгланыр черге чедир шалада тускай кылган орукчугаш бар. Арыгланыр черин база оларга таарыштыр кылган. Бир эвес ындыг уруг хенертен дораан дуза херег­лей берген таварылгада, ажыглаар кнопкаларны база кылганы эптиг.

Спорт болгаш күш-культура угланыышкынныг школа болганда спорт залдарынче кол кичээнгейни углаан. Аңаа чүгле ол школаның өөреникчилери эвес, өске-даа школаның спортка ынактары профессионал деңнелге белеткенир аргалыг.

Ужуражылга үезинде Чазак Даргазы: «Бо ышкаш кылдыр солагай талакы эриктиң дачаларынга болгаш дараазында туттунар школаларны база бо проект-биле кылырын планнаан. Баштай ажыг­лалын көрүп турар болганыңарда, чедер-четпестерин, моон-даа экижидер аргаларын биске сүмелеп, дериг-херекселдерни долузу-биле ажыглаарын, чараш оран-саваны боттарыңар талаңардан ам-даа чаагайжыдып, ооң езулуг ээлери болуруңарны күзедим» – деп, Шолбан Валерьевич чугаалаан.

Хыналда үезинде уруглар, оолдарның технология кабинеттеринде электрилиг херекселдерниң айыыл чок байдалга ажыглалы, ооң шыгжамырын, столоваяның столдары шиш азыгларлыг, казармада дег көстүрүнге таарзынмаанын, өңгүр-чараш борбак столдар-биле солуурун сагындырган. Школада эмчи пунктузунда стоматология кабинединиң дериг-херекселин ам-даа четчелээш, аңаа чүгле школачылар эвес, ол девискээрниң чурттакчы чонун база хүлээп алыр чер кылдыр эде кылырын дааскан. Кызыл хоорайның школаларында 3 дугаар стоматология кабинеди бооп турар. Сагындырган четпес­терни дүрген эдерин, Кызылда Президентиниң кадет корпузунуң дериг-херекселиниң четчелеттингенинге хөлчок таарзынганын, херек болза, аңаа барып, үлегерден алырын, ол талазы-биле харыылап турар сайыттарга Дарга дааскан. Школаның эт-севин моон-даа чараш, көрүштүг кылдыр шимеп-каастап алырының аргазы барын чугаалап, ажылды чүрээнден кылырын күзээн.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

Чиңгис Сааяның чуруу.

Предыдущая запись
Коронавирустуң кирерин болгаш тарадырын болдурбазы-биле онза байдалдарга тыва белен
Следующая запись
Чазак хуралындан медээлер
Меню