Рубрикалар

Ажылывыс соксаш кынмас

Чуртка удур ажыглаттынган санкциялардан кандыг-даа хамаарылга чокка, Тываның бүдүрүлгелери бо хүннерде ажыл-агыйын соксатпайн, улам хөгжүдер, улам шапкынчыдар дээш, ажылдап турарлар.
Алдын-оол Бавуунуң удуртуп-баштааны фермер ажыл-агыйы чонга чугула херек дээн далган бүдүрер ажылды чорудуп турар. Фермер бодунуң ажылын «Агростартап–2020» грантының дузазы-биле эгелээн. Грант акшазы-биле далган бүдүреринге чугула херек тускай техниканы саткаш, дээрбени бүрүнү-биле чүмнээш, бо хүннерге чедир ажыл-агыйын чедиишкинниг чорудуп турар.
– Бир хүнде-ле 3,5 тонна арыг далганны бүдүрүп турар бис – деп, Алдын-оол Бавуу медеглээн. – Чуртувуска удур ажыглаттынган кызагдаашкыннарга торулбайн, чонувус дээш ажылывыс соксаш кынмайн, уламчылап турар бис.
“Национал продукция бүдүрер талазы-биле төп” деп КХН чоннуң улуг сонуургалын оттурган национал шайны, кондитер кылыгларын база улугларның-даа, бичиилерниң-даа ынакшылын чаалап алган “тыва мороженоени” бүдүрүп турар. Ук бүдүрүлгениң онзагай талазы – инвалид байдалдыг чонну ажылга хаара тудар талазынче кол кичээнгейни углап турарлар. Бүдүрүлгениң ажылдакчылары оларның бүдүрген барааннарынга чоннуң сонуургалы батпайн ­турарын, даштыкы күрүнелерниң чуртка удур чорудуп турар экономиктиг демиселиниң оларның ажылынга шаптык кадар харык чогун, ам-даа бүдүрүлге ажылының шапкынчыырын чугаалааннар.

#МыРаботаем #РеспубликаТыва #Бис_ажылдап_турар_бис

Предыдущая запись
Сорук киирген «Кайгал»
Следующая запись
Кыдаттан бараан хандырылгазы хевээр артар бе?
Меню