Рубрикалар

Бүдүрүлге деткимчени алыр

РФ-тиң күрүне Думазынга бодунуң отчедунга Михаил Мишустин албан-бүдүрүлге черлериниң соксаал чок ажылын хандырары-биле дараазында хемчеглерни боттандырар дээрзин айыткан:

— бүдүрүлге, көдээ ажыл-агый болгаш энергетика адырларында чиигелделиг чээли бээр программаларны киирген, шак ындыг программаларны тудуг болгаш өске-дааадырларга кииреринге белеткеп турар

— бүдүрүлге биле садыг-саарылгага ставкаларны субсидиялаарынга немей 80 млрд рубльди үндүрер (ниитизи-биле 120 млрд рубль)

— система тургузуп турар агробүдүрүлгелерни деткииринге 26 млрд рубль көрдүнген

— одалга-энергетика комплекизинге деткимчени калбартыры планнаттынган.

И. Санчат белеткээн.
Чуруктарны интернет четкизинден алган
#Шын #TMG_Тыва_медээлер

 

Предыдущая запись
Михаил Мишустинниң Күрүне Думазынга отчеду
Следующая запись
Сайгарлыкчы ажылга чиигелделер
Меню