БАГАЙ АЖЫЛЫ ДЭЭШ СУДЬЯЛАРНЫ АЛБАН-ДУЖААЛЫНДАН ХАЛААР ЭРГЕ

Конституцияга чаа немелде судья кижиниң арын-нүүрүнге дүүшпес аажылалы дээш, ону албан-дужаалындан халаар эргени Президентиге берип турар.

Меню