Рубрикалар

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг Владимир Владимирович!

Силерниң төрүттүнген хүнүңер-биле сеткил-чүрээмниң ханызындан, Тыва Республиканың бүгү чурттакчы чонунуң өмүнээзинден байыр чедирип тур мен.

Бүгү российжилерге Силер күштүг лидерниң, мерген-угаанныг болгаш салым-чаяанныг күрүне ажылдакчызының үлегери болуп чоруур силер. Бистиң сая-сая хамаатыларывыска менди-чаагай амыдыралды хандырбышаан, чуртувустуң болгаш чонувустуң эрге-ажыктарын чөптүг шынныы-биле камгалап чоруур силер. Президентиниң албан-дужаалынга тургаш, Россияның болгаш ооң чурттакчы чонунуң чаагай чоруу дээш хөй-хөй тиилелгелерни, боттандырыгларны чедип алган силер. Чурттуң чечектелип сайзыраарынга Силерниң киирген үлүг-хууңар үнелеттинмес.

Тывага доктаамал кичээнгей салып, регионнуң эгелекчи саналдарын деткип чоруур силер. Национал төлевилелдерни республикага боттандырганының ачызында инфраструктураларның, девискээрлерниң чаагайжыдылгазының шынары бедип турар, агро-үлептүр комплекизиниң шапкын хөгжүлдезин эгелеп турар, хоорайларда болгаш суурларда чуртталганың таарымчалыг байдалдарын тургузуп турар.

Тываны деткип турарыңар дээш, Силерниң-биле чаңгыс командага ажылдаар аргалыг болганывыс дээш, улуу-биле өөрүп четтирип тур бис. Силерге быжыг кадыкшылдыг, Төрээн чуртувустуң болгаш ооң хамаатыларының менди-чагаай чоруу дээш тургузукчу ажыл-ижиңерниң үре-түңнелдиг болурун күзедивис!

Хүндүткел-биле, ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг.

Предыдущая запись
ЧЭЭРБИ СЕС КИЖИ ЧАА БАЖЫҢНЫГ
Следующая запись
«ЧЫЛДЫҢ КИЖИЗИДИКЧИ БАШКЫЗЫ» БҮГҮ-РОССИЙЖИ МӨӨРЕЙНИҢ ЛАУРЕАДЫ БОЛГАН
Меню