Рубрикалар

Башкы — суурнуң эң хүндүткелдиг кижизи

Бай-Тайга кожууннуң төвү Тээли суурда Николай Өлзей-оол аттыг Культура бажыңынга “Башкы — суурнуң эң хүндүткелдиг кижизи” деп башкыларның бирги шуулганын эрттирген. Аңаа ниитизи-биле 300 ажыг башкы чыылган.

Шагаа байырлалының бүдүү айында башкылар шупту национал тыва хептерин кедип алгаш келгеннер. Ол хүн кижи бүрүзүнүң арыннарында хүлүмзүрүг, өөрүшкү чайнаан, байырланчыы аажок болду. Клубче кирип келген улус дораан фойеде делгелгени барып сонуургаар.

Башкыларның болгаш өөре­никчилерниң уран шевер, чогаадыкчы ажылдары делгелгеде шуут сыңышпайн тур. Ынчангаш сонуур­гаан, хереглээн улус удур садып алырга, харын-даа эвээжеп турар болду. Шевер холдарлыг херээжен башкыларның даараан хептериниң аразында Тээли школазының хоо­чун математика башкызы Алевтина Хомушкунуң  даараан тыва тоннары, чеңи-чоктары өскелерден онзаланып көстүр.

«Мергежил” деп уругларның немелде өөредилге чериниң ажылдакчыларының даараан хептеринден аңгыда, бүдүрүлге мас­тери башкы Виктория Сотпаның удуртулгазы-биле быжырган чаагай торттар болгаш өске-даа кулинар кылыгларын делгеп, саткан. Чигирзиг аъш-чемни чон аажок сонуур­гаан, ол дораан арылдырыпкан деп болур.

Бай-Тайга  чер-девискээр талазы-биле база улуг кожууннарның бирээзи. Ынчангаш узун орукка чорааш, могап-шылай берген башкыларны Өөредилге эргелелиниң ажылчыннары чылыг-чымчак уткуп, хүлээп ап, быжырган далган, изиг шай-биле чемгерген.

Өөредилге адырынга хөй чылдарда ажылдап чораан болгаш ам-даа ажылдап чоруур хоочун башкыларны бир аңгы хүндүлеп, дөрже чалаанын база демдеглезе чо­гуур. Ат-сураглыг башкылар Чечен Серен­овна Монгуш, Дарья Оюн-ооловна Кыргыс, Роза Дүпчүновна Иргит, Наталья Шыыраповна Монгуш дээш оон-даа өскелер онза кичээн­гейни угландырып турары дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Шуулганны Өөредилге эрге­лелиниң начальниги Радион Донгак ажыдып, байыр чедирген. Башкы кижиниң белен эвес харыысалгалыг болгаш чымыштыг ажыл-ижин Россияның Президентизи, Эртем болгаш өөредилге яамызы база Тыва Республиканың Чазаа болгаш Өөредилге яамызы, тус черниң эрге-чагырга органнары үнелеп, акша-шалыңын өстүрер айтырыг­ларны шиитпирлээр дээш хемчег­лерни ап чорудуп турарын база ол демдеглээн.

Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Чимисмаа Кашпык-оол база башкыларның чыыжынга байыр чедирип, сөс алган.

Суурда Херээженнер чөвү­лелиниң ажылынга идепкейлиг киржип, хөй-ниитиде тургустунуп кээп турар чидиг айтырыг­ларны шиит­пирлежип турар  башкыларга ай санында 5 муң рубльди  төлеп бээрин Чимисмаа Күнзеновна аазаан.

Ол ышкаш чаа ажылдап келген аныяк башкыларны база   кожууннуң чагырга чери деткип турар. Ооң бадыткалы — бо чылын чаа келген даштыкы дыл башкыларынга бызаалыг саар инекти аңгылап бээр. Оон аңгыда, чаа дооскаш келген аныяк эмчилерге 50 муң рубльди кожуун бюджединден үндүрүп берип турарын дээш,  аныяктар суурга ажылдап артсын дээш аңгы-аңгы хемчеглерни ап чорудуп турарын кожуун чагыргазының даргазы таныштырды.

Хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш­ өг-бүлелер база Бай-Тайга кожууннуң ча­гырга даргазының онза хайгааралында. Янзы-бүрү танцы бөлгүмнеринче барып турар өөреникчилерге идик-хепти ада-иези боттары даарадып бээр. Оларның аразында амыдыралы чегей өг-бүлелерден өөреникчилерге чаа туфель идиктерни, платьелерни база садып бээринге дузаны чедирер болганын Чимисмаа Күнзеновна демдеглээн. 

Бай-Тайга кожуунга эрткен шуул­ганга башкылар, өөреникчилер болгаш культура адырының ажылдакчылары концерт программазын бараалгаткан. Мындыг хевирлиг ажык-дузалыг чыышты келир чылын база эрттирерин кожууннуң Өөредилге эргелели биле чагырга чери аразында дугуржуп алган.

Мерген Ондар.

Бай-Тайга кожууннуң Өөредилге эргелелиниң тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
Бо “чүве” беженнепкен
Следующая запись
Бижик-билигже эге базымнар
Меню