Рубрикалар

Баштайгы аштырыышкыны

1942 чылдың апрель 20-де Москва дээш тулчуушкун доо­зулган. Ол 1941 чылдың сентябрь 30-де эгелээн турган. Совет шериглер дайзынга шыңгыы согугну бергеш, Мос­квадан 80-250 км. ырадыр сывыртаан. Мос­ква биле Тула областы, Калининград, Смоленск областарның чамдык районнарын фашистерден хостаан.

Фашистерниң «Төп» шерии­ниң кол чепсектиг күжүн бүзээ­лээш, узуткаар деп Дээди командылалдың салган сорулгазы күүсеттинмээн-даа болза, бистиң шериивистиң барыын чүкче углай ниити шавар халдааш­кыны чедииш­кинниг болуру оон билдинип келген. Мурнукузунга деңнээрге, немецтер ынчан дыка хөй шериглерин, ок-чепсээн, техниказын чидирген. Ийиги делегей дайынының эгелээниден бээр, Германия бир дугаар эң улуг аштырыышкынга таварышкан.

Россияның ТР-де ФСБ эргелелиниң парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
«Четтирдивис, эмчилер!»
Следующая запись
Ховалыгның ховар оглу – композитор Илья Мохов
Меню