Рубрикалар

Баштайгы шылгалданы дужааган

 

               Орус дыл эртеми — РФ-тиң ортумак тускай болгаш дээди эртемниг өөредилге албан черлериниң кайы-даа угланыышкынын шилип, дужаап кирериниң чугула шылгалдазы. 

         Тывага июль 6-7 хүннеринде орус дыл эртеминге күрүнениң чаңгыс аай шылгалдазын эрттирген. Республиканың ЕГЭ дужаар шупту 24 пунктуларынга шыңгыы санитарлыг контрольду сагып турган. 

       Шылгалда ажылдарында 24 пункуларның удуртукчулары, күрүне экзамениниң комиссиязының 61 кежигүнү, 78 техниктиг специалистер, 559 организаторлар, 38 эмчи ажылдакчылары, 44 хөй-ниити хайгааракчылары киржип турар.

     «Шылгалданың түңнелдерин 2020 чылдың июль 20 соонда билип алыр. Шылгалда чогуур чуруму ёзугаар эрткен» — деп, Согуноол Кыргыс, «ТР-ниң Өөредилге шынарын үнелээр институттуң директору, Информация-биле ажылдаар регионалдыг төптүң удуртукчузу тайылбырлаан.

         Аудиторияларга хөй улус чыгбазы-биле шылгалда дужаар улусту ийи бөлүкке хуваагаш, шылгалданы ийи аңгы хүнде эрттирген дээрзин ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнаткан.

  Одалга сезонунуң белеткели

               Тываның Чазаа энергетика болгаш ЖКХ объектилериниң одалга сезонунуга белеткел ажылы план ёзугаар чоруп турарын дыңнаткан.

               Кылыр ужурлуг ажылдарның үш кезиин июль 6-га чедир доозупкан. Ооң акшаландырыышкыны 265 млн. рубль, планның 38 хуузу болуп турар. Хөреңгиниң хөй кезиин — 186 млн. рубльду бюджеттен шилчиткен. ТЭК, ЖКХ, социал адыр болгаш орук ажыл-агыйның  31 хуузу одалга сезонунга белен. ТЭЦ болгаш одалга котельдарын белеткээринче кол күштү, кичээнгейни мөөңнеп турар. Оларны септээринге 77,7 млн рубль үнер. Ол дээрге Оттулар энергетиктиг комплекистиң белеткел ажылдарының шупту чарыгдалдарның 31 ажыг хуузу болур. Амгы үеде 5 котель агрегадының, 2 турбоагрегаттың капиталдыг септелгезин дооскан, 11 км узун черде чылыг дамчыдар трубаларны солуп турар.

         Электри четкизиниң адырында белеткел ажылдарының чылда планының 51 хуузун күүсеткен. Агаарда электри шугумнураның, трансформаторларның септээн. Трассаларны аштап, электри шугумунуң ыяш чагыларын демир-бетон чагылар-биле солуп каан. Алюминий проводтарны СИП марканың оон-даа быжыг болгаш айыылдыг эвес проводтары-биле солаан.

                        Төпчүткен чылыг энергиязының хандырылгазын кожуп каан каът бажыңнарның 14 хуузун кышка белеткээнин специалистер бо айнын эгезинде илеткээн.  Кылыр ужурлуг 406 ажылдың 53 күүсеткен, аңаа 5,9 млн. рубльду үндүрген. Планнаттынган 55, 2 млн. рубльдуң 11 хуузу болуп турар. Ак-Довурак хоорайның чуртталга оран-сава фондузунуң 32 хуузу кышка белен. Кызылда хой квартиралыг бажыңнарның 21 хуузу, Шагаан-Арыгда чүгле 9 хуузун белен болган. Социал адыр объектилерниң 27 хуу одалга сезонунга белен.  

                        Тываның аргыжары берге суурларында 30 социал албан черлериниң одаар хөмүр-дажын чедирген. Оларны республиканың бюджединден субсидия берип хандырып турар. Регионда шак ындыг 128 хире социал албан черлери бар. Ам-даа 15 муң тонна хөмүр-дашты чедирер ужурлуг. Оларның чүгле 1, 3 муң тонназын чедирип каан. График ёзугаар арткан хөмүр-дашты август, сентябрь айларда чедирер.

Тыва Чазактың сайтызындан

 

Предыдущая запись
Моолда бубон чумазының өөскээни-биле профилактиктиг хемчеглерни сагыырын республиканың чурттакчыларынга сагындырган
Следующая запись
«ӨӨРЕДИЛГЕ ЧҮДҮЛГЕ ЭВЕС-ТИР»
Меню