Рубрикалар

База бир “чугааланыр” ном немешкен

Бо хүннерде Республиканың караа көрбес улуска тускайлаан ном саңының ном фондузунда база бир “чугааланыр” ном — “Хээлиг истер” деп тоожу немешкен.  Алды шак ажыг үргүлчүлелдиг “номчуур” номну карааның көөрү кошкак улус бо хүннерде тускайлаан ном саңынга баргаш, бижидип ап болур.

«Хээлиг истер» деп тоожуну  Владимир Седипович Серен-оол 1989 чылда бижээн. Ол тос номнуң автору. Ооң бижээни хөй санныг шиилери В.Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының сценазынга үнүп турган. Боду тыва театрның сценазынга эвээш эвес солун рольдарны ойнаан. Владимир Серен-оолдуң чогаадыкчы ажыл-амыдыралы тыва театр-биле сырый харылзаалыг.  Театрның чогаал кезээн эргелекчилеп тургаш, ооң репертуарлыг политиказынга чаартыкчы рольдуг болуп, дыка хөй эки шиилерниң сценага салдынарынга салдарын чедирген. Чаңгыс чижек. Сураглыг кыргыс чогаалчы Чингиз Айтматовтуң «Хүннүң дурту чүс чылдан узун» деп билдингир романынга үндезилээн шиини боду бижээш, улуг чогаалчыга барып ужурашкаш, ону тургузар чөпшээрелди алгаш келген.

Шүлүкчү, драматург, очулдурукчу, прозачы, артист, сценарист, журналист, аас чогаалының нептередикчизи – тыва уран чүүлдүң эң көскү төлээлериниң бирээзи В.С.Серен-оол чораан болза, март 14-те 80 харлаар турган ийик.

В.С. Серен-оол үш чогаадыкчы эвилелдиң – ССРЭ-ниң Чогаалчылар, театр ажылдакчыларының болгаш журналистер эвилелдериниң кежигүнү чораан. 1992 чылда аңаа Тыва Республиканың алдарлыг чогаалчызы деп атты тывыскан. Төрээн чери Дус-Дагда көдээ библиотека ооң адын эдилеп чоруур.

В. Серен-оол 1994 чылдың июнь 14-те айыыл-халапка таварышкаш, элекке мөчүзе-даа, сөс, театр уран чүүлүнге чырыткылыг тураскаалын арттырып каан.

 

 

 

Бист. корр.

#Республиканыңкараакөрбесулускатускайлаанномсаңы

#Чугааланырном

#Хээлигистер

#ТываРеспубликаныңчогаалчыларэвилели

https://vk.com/@chogaalchular-serenool

Предыдущая запись
Тыва «MITT 2022» делегей чергелиг туризм делгелгезинде
Следующая запись
Үжен чыл төөгүлүг ат
Меню