Рубрикалар

База бир “чугааланыр” ном немешкен

Инвалидтер декадазында

Республикада декабрь 3-тен тура инвалидтер декадазы чарлаттынган. Кадыының байдалының аайы-биле кызыгаарлаттынган арга-шинектиг чонче улуг кичээнгей салыры-биле чер-черлерде аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирип турар. Республиканың караа көрбес улустуң тускайлаттынган ном саңының ажылдакчылары боттарының номчукчуларынга база бир чаа “чугааланыр” номну белеткеп үндүрген.

Көк-оол Чамыянның «Хаяа» деп номунда 30 чылдарның эгезинде Кара-Хаак болгаш Даспы деп черлерге тыва арат малчыннарның амыдырал-чуртталгазының дугайында чугаалап турар. Бо «чугааланыр» номну караа көрбес улустуң ном саңының ажылдакчызы Аяна Молдурушку номчуп күүсеткеш, тускай камгалаттынган хевирге белеткеп үндүрген.  “Чугааланыр” ном амгы үеде санныг технология сайзыралының аайы-биле чаа үениң негелдезинге дүүштүр, авторнуң эрге-ажыын хажытпазы-биле камгалаттынган (криптозащита) болгаш ону чүгле тускай тифлофлешплеер-биле дыңнап болур. Чугааланыр номнарны Кызыл хоорайның Кечил-оол кудумчузунда 5 дугаарлыг бажыңда тускайлаттынган ном саңынга келгеш, SD-флеш-картаже бижиттирип ап болур.

#тува #тыва #культуратувы #тывакультура #библиотекитувы #специальнаябиблиотека #ТувРСБ #чааном

Предыдущая запись
ҮНДҮРҮГЛЕР ЧЫЫЛДАЗЫ 4,5 ХУУ БАТКАН
Следующая запись
МАГНУС КАРЛСЕН 5-3 САНГА МУРНАЙ БЕРГЕН
Меню