Рубрикалар

БАЗА КАТАП ТАРЫДЫП АЛЫРЫНЧЕ КЫЙГЫРГАН

Сентябрь 30-де ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга брифинг болуп эрткен. Аңаа ук яамының оралакчы сайыды Марианна Куулар республика девискээринде коронавирус хамчыктыг аарыгга болгаш сезоннуг грипп база ОРВИ-ге удур чоннуң тарыдып ап турарының байдалынга хамаарыштыр тайылбырны кылган:

– Республиканың чурттакчыларының 18 хардан өрү назылыг 207 муң кижи коронави­рус­ка удур тарыдар ужурлуг. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, чоннуң 65 хуузу – 108 муң ажыг кижи ийи компонентилиг вакцинаның бирги хевири-биле база чаңгыс удаа салыр Спутник-лайт вакцина-биле тарыткан. Ийиги компонентизи-биле 50 хуузу тарыткан болуп турар. Ниити коллективтиг иммунитетти чедип алыр дизе, чурттакчы чоннуң 80 хуузу долузу-биле тарыткан турар ужурлуг.

Ковид-биле аарып турган улус база алды ай эрткенде тарыдарын утпаза чогуур. Оон аңгыда, коронавирустуң дельта-штамм хевири-биле колдуун­да 18 хардан 49 харга чедир чүрек-дамыр болгаш чигир аарыглыг улустар хөй аарып турар. Ниитизи-биле 2020-2021 чылдарда коронавирустан аарааш, чок болган кижилерниң ортумак назыны 60-67 харлыг улус болуп турар. Ынчангаш улуг назылыг улустуң тарыдып алыры чугула, чүге дизе ол категорияның улузундан 2021 чылда коронавирустан мөчээн кижилерниң саны 200 четкен.

Амгы үеде республикада коронавируска удур вакцинаның саны чогуур деңнелде. 60 хардан өрү назылыг 30 муң ажыг тарыдар ужурлуг чурттакчы чоннуң бо хүнге чедир чүгле 17 муңу тарыткан. Ада-иелери аарывазын деп бодаар болза, оларның уруг-дарыы дарый улуг назылыг улузунга эки тайылбырлап тургаш, тарыттырып алыр болза, коронавирусту олар чиик эртип алыр.

Оон аңгыда, күскү үеде грипп, ОРВИ-ден аарып турар улустуң саны көвүдеп эгелээни-биле аңаа удур тарылганы база дарый эртип алыры күзенчиг. Чүге дээрге тарылга эртпээн улус грипп, ОРВИ болгаш коронавирустан хары угда аарый бээр болза, оон бүдүн-бүрүн, кадык үнүп кээри нарын болур. Колдуунда кижилер ону угбайн баар. Ооң кадында коронавирустуң дөрткү чалгыының дугайында чугаалар база хоозун эвес дээрзин кижи бүрүзү кичээнгейге алыр болза, артык эвес.

Ынчангаш коронавируска удур тарыдып алган соонда, бир ай эрткенде, грипп, ОРВИ-ге удур тарыдып ап болур. Тарыдар мурнунда ону кичээнгейге алыры чугула – деп, Марианна Девин-ооловна чугаалаан.

Тывада гриппке болгаш ОРВИ-ге удур вакциналар чедер болгаш артар. Шупту чонну тарыдып алырынче эмчилер кыйгырып турар.

К. МОНГУШ.

#Вакцинация #Коронавирус #Эпидбайдал #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ЧАЗАА ХАЛАШКАН
Меню