Рубрикалар

БАЖЫҢ-БИЛЕ ХАНДЫРАР

Тыва Республикада өскүс уругларны болгаш ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларны тускайлаттынган чурттаар оран-сава хөлезилээр керээ ёзугаар чылдың-на бажың-биле хандырып турар.

Ол программа-биле 2019 чылда айыттынган категорияның хамаатыларының аразындан 150 кижини бажың-биле хандырган. 2020 чылдың төнчүзүнге чедир республиканың кожууннарында 139 кижиге бажың бээрин планнап турар.

Кызыл хоорайның девискээринде хөй квартиралыг 3 бажыңны тудуп турар. Оларның бирээзи Каа-Хем кудумчузунуң 90 «в» дугаарлыг бажыңы, а ийизи Иркутская кудумчузунда. Тудуг ажылдары доосту бээрге, Тыва Республиканың Тудуг яамызы ол бажыңнарны хынааш, ажыглалга киирер деп чогуур чөпшээрелин берген соонда, чаа квартираларны ТР-ниң Күш-ажыл яамызының чурттаар бажың алыр ужурлуг өскүс уругларның даңзызында кирип турар улустарга үлеп хуваар.

Кызылда 116 өскүс уругларны чурттаар бажың-биле хандырары-биле, электроннуг садыглажыышкынны немей чарлап турар. Садыглажыышкынга тудуг кылыр болгаш квартиралар садып турар черлер киржир.

2020-2021 чылдарда 326 өскүс уругларны бажың-биле хандырарынга саң-хөөлүг акша-хөреңгини бо чылдың сентябрь айда немей шилчидип берген.

ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика яамызы.

 

Предыдущая запись
БӨМБҮРЗЕКТИҢ СУДАЛЫ
Следующая запись
Өг-бүлеге – күрүнениң деткимчези
Меню