Рубрикалар

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур

Бажыннар тудуунга эки салдарлыг болур

 

— «Восток» КХН-де ажыттынган чаа бүдүрүлгелерге барганым соонда баштайгы сактыышкыннарым кайгамчык болду. Улус ында өөрүшкү-маңнайлыг ажылдап турар. Дугуржулга ёзугаар бүрүнү-биле социал пакет оларда бар. Бир одуругда кирпич бүдүрүп турар. Удавас оларның шынарын бадыткаптарывыска, хөйү-биле бүдүрүп болур. Бир дугаар демир-бетондан тудуг материалы шагда-ла ассортиментиде! Бирээни бүдүреринге ниитизи-биле 26 минут негеттинер – амгы үениң технологиязы болгаш дериг-херексели деп чүве ол-дур. Бис боттарывыстың плиталарга хереглелдеривисти бүрүнү-биле шупту 900 тудуг объектилеринге хаапкан бис.

Ассортиментиде оон ыңай бажың таваа салыр блоктар, орукка болгаш өске-даа ажылдарга ажыглаар бетон конструкциялар бар. ООО «Восток» канчаар-даа аажок макталды чаалап алган. Бирги бүдүрүлгези болу берген. Күүседип шыдапканнар. Завод Тываның сайзыралының кыска хуусаа дургузунда күүседир графиктиг тускай программазынче кирген.

Ам боттарывыстың тудуг материалының бүдүрүлгези болгаш тудугну чиигедир арга бар болганда, бүдүрүлге садып-саарар чуртталга бажыңнарының тудугларынче үнер сонуургалдыг. Чуртталга бажыңнарының өртектери ийи катап эвээжей бээр болгаш бажыңнар тудуунга кончуг эки салдарлыг болур.

«Восток» бо хүн тудуг рыногунда төлептиг адааннажылганы тургузуп болур күштүг болурунга бүзүрээр мен. Чүгле адааннажылганы эвес, ажылдың шынарын база.

Моон алгаш көөрге, сайзыралдың тускай программазының объектилериниң бирээзи тургустунган! Ол дээрге меңээ дыка улуг өөрүшкү болгаш өске-даа төлевилелдерге күш чедиптеривистиң тергиин бадыткалы-дыр – деп, Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунун хууда арнында бижээн.
Бистин корр.

Предыдущая запись
Мөге болуру чажындан,аът болуру кулунундан
Следующая запись
ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ
Меню