Рубрикалар

БЕДИК ТЕХНОЛОГИЯЛЫГ КЕЗИИШКИН

 Урология салбырынга  аарыг кижи­ниң суук албанын үндүрер органының ажылын (БУККАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА УРЕТРЫ) эмнээр талазы-биле бедик технологиялыг кезиишкинни чоруткан.

Аарыг кижилерниң уролог эмчиге кирер чылдагааны, колдуунда-ла суук албан (сидик) үнер органның аарып,  сидии үнместээнинден болуп турар. Ону стеноз азы стриктура дээр. Тодаргайлаарга,  суук албан үнер орган каналының тарлаанындан тыптыр.  Ол дээрге кончуг аар-берге болгаш кадык чуртталгага шаптараазынныг, чамдыкта, мырыңай инвалид байдалга чедирип болур аарыг. Ону эмнеп, ооң ажылын экижидерде,.уретропластиканы чорудар азы суук албан үнер хосту ажыдып, чара кескеш,  немелде трансплантант киир даараар. “Ьuсса” дээрге “чаак” дээн. Ынчангаш кижиниң чаагының аас иштинде талазы кончуг таарымчалыг. Оон алган “чамашкы” орну дыка дүрген экиртип, сорбу чок эттинер.

Эр улустуң суук албан үндүрер органының, чуурга хавының (мошонок), хан-дамыр база кулак артының кештеринге көөрде, аас иштиниң шараланчак (слизь) кежи кедилиг база бактерияларга удур онзагай шынарлыг. Ындыг кезиишкиннерни кандыг-даа назылыг улуска чорудуп болур. Кезиишкин үезинде кезер эмчилерниң ийи бригадазы хары-угда ажылдаар. Бирээзи, чаактың аас иштинде талазын­ адыра кезерге, өскези  ол “чамашкыны” сидик үнер органның хозун алгыдып, аңаа чыпшыр даараар. Ындыг арга, чаа кескен чаак иштиниң агаар делгеми-биле (внешняя среда) үр үеде каккылашпазынга база балыгга ириң тыптып, хуулдурбазынга эки. Кезиишкин үезинде аарыг кижи наркоз адаанга чыдар. Ооң тыныжын өкпеже агаар киирер аппарат (ИВЛ) дузазы-биле хандырар. Аас иштиниң чаак талазындан кескен чер боду-ла чоорту чидип,  сорбу безин арттырбайн баар даарашкылыг болур. Кезиишкин кылган  черни  оюп,  сидик базыышкыны экижидеринге катеттерни салыр. Чыпшыр даараан “чамашкы” хоска чаңчыга бээрге, 28 хонганда ап кааптар.

Кезиишкин соонда экирип турар черинге ийи дугаар камгалал дренажты салыр. Ону тавартыр багай хан, шарланчактар үнүп каар. Ийи хонганда ол камгалалды ап кааптар. Кезиишкин үезинде хан төгүлбээн таварылгада, ийи дугаар камгалалды ажыглавас.

Мындыг кезиишкин бедик технологиялыг эмчи дузазының санынче кирип турар болгаш, Россияның чурттакчыларынга халас кылып турар.

Урология салбырынга кожуундан келген 54 харлыг аарыг кижиге кезиишкинни кылган. Ол 2018 чылда ийи  бут аразынга кемдээшкинни алган. Урология салбырынга эмнедип тургаш, баштайгы чадазында, түр када берге таварылгада ажыглаар камгалал дренажты салдырган. 2019 чылда Красноярск хоорайга Хольцовтуу-биле кезиишкинни алган. Ооң соонда эртер ужурлуг кезиишкин соонда эмнээшкин алыр дээрге, коронавирус халдавырлыг аарыг эгелээни-биле болдунмайн барган. 2021 чылдың апрель 18-те  ол аарыг кижиниң суук албан үндүрер органының каналынга  (Буккальная пластика уретры) кезиишкинни кылган. 2021 чылдың май 12-де катеттерин ужулган. Суук албан  (сидик) албадал чок боду үнүп турар, базыышкыны ортумак.

Аарыг катап тыптып, каданнавазы-биле, бүдүн чыл дургузунда эмнээшкинни долузу-биле чорударын эмчилер планнап турар.

Красноярскиниң эмчи университединиң профессору, эмчи эртемнериниң доктору, Ф.П. Капсаргинниң удуртулгазы-биле урология салбырының эмчилериниң суук албан үнер органынга бедик технологиялыг кезиишкинни шиңгээдип алганы, келир үеде Тываның чонунуң  кадыкшылын экижидип, оларның чуртталгазының шынарын бедидер дээрзи билдингир.

#Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР
Следующая запись
ВАКЦИНАЦИЯ ДУГАЙЫНДА 7 АЙТЫРЫГ
Меню