Рубрикалар

Берге байдалга кымны-даа арттырбас бис

«Сайгарлыкчыларывыска деткимчени дүрген боттандырарын негеп тур мен» – деп, Шолбан Кара-оол социал четкиде бодунуң хууда арнынга бижээн.

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуг ажыл-агыйларга нарын үелер эгелеп турар. Ону дыка эки билип тур бис. Бүдүрүлгелеривис, сайгарлыкчыларывыс ажыл-агыйларын, партнёрларын, ажылдакчыларының – ажылчын олуттарын кадагалап арттырып алзын дээш, баштайгы ээлчегде кылыр ужурлуг деткимче хемчеглеривис:

– Кижилерниӊ амы-тынын болгаш кадыкшылын камгалаарынга херектиг хыналдалардан аӊгыда, надзор органнарыныӊ өске хыналдаларын доктаадыр

– (УСН) Үндүрүг онаарыныӊ бөдүүн­чүткен системазы-биле «Орулгалар» деп объектилерге үндүрүг ставкаларын 6%-дан 1%-га чедир бадырган бис

– «Чарыгдалдарын казып каан соон­да, орулгалар» деп объектилеринге үндүрүг ставкаларын 15%-дан 5 %-га чедир бадырган;

– Орулгаларныӊ чаӊгыс аай үндүрүүн санаарынга ажыглап турар К2 өйлээр коэффициентини бадырган;

– Чамдык категорияларныӊ үндүрүг төлекчилеринге чер үндүрүүнүӊ талазы-биле чиигелделерни тургускан;

– Күрүнениӊ болгаш муниципалитеттиӊ өнчү-хөреӊгизин арендалап турар сайгарлыкчылар 2020 чылдыӊ март 1-ден 2020 чылдыӊ сентябрь 1-ге чедир аренда хөлезинин төлээринден хостаар;

– Тыва Республиканыӊ девискээринде шимчевес объектилерниӊ болгаш чер участоктарыныӊ кадастр өртээн өстүрери хоруглуг болур;

– Коммуналдыг хандырылгаларны кызыгаарлаар чурум тургуспазын, ол ышкаш чурттакчы чонга коммуналдыг хандырылгаларны ажыглааны дээш төлевирлерин соӊгаарладыр

– Хөй улусту ажылдан үндүрер чорукту болдурбазы-биле, сайгарлыкчыларга ажылчыннарыныӊ камгаладылга дадывырларыныӊ орнун төлээр субсидияларны бээр механизимни дүрген тывар;

–  Эвээш түӊнүг биче чээлилер болгаш гарантияларга, эвээш хуулуг ставкаларны тургузарын Экономика яамызындан негедим.

Чуртувустуӊ удуртулгазы-биле байдалды сайгарып көрүп турар бис. Кымны-даа берге байдалга чааскаан арттырбас бис».

#Шын

Предыдущая запись
Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Чарлыы
Следующая запись
Тываның Баштыңы чаа коронавирус инфекциязынга удур чорудуп турар хемчеглер дугайында ээлчеглиг отчетту берген
Меню