Рубрикалар

Берге-даа болза, солун болган

Апрель 19-та Тыва Республиканың чурттакчы чону регионнар аразынга “Енисей губерниязы: төөгүнүң 200 чылы” деп чурт-шинчилел диктантызынга киришкен.

Аңаа кончуг солун айтырыг­­ларны сайгарып чугаалашкан. А.С. Пушкин аттыг Нацио­нал ном саңы – хемчегниң кол шөлчүгежи. Ук диктантыны Енисей губерниязының тургустунганындан бээр 200 чыл оюнга тураскаадып эрттирген.

А.С. Пушкин аттыг Национал ном саңының директорунуң оралакчызы Марина Балган: “Диктантыны Енисей губерниязының төөгүзүнүң дугайында билиглерни нептередир, республиканың аныяктарынга культура-төөгүлүг өнчүнү таныштырар сорулга-биле эрттирген. Шак бо ажыл төөгү-патриотчу кижизидилгеге, аныяк-өскенниң хостуг үезин шын ажыглаарын организас­таарынга кончуг ажыктыг” – деп демдеглээн.

Красноярск крайның аныяк­тар библиотеказы хемчегни организастап эрттирген. А ТР-ниң А.С. Пуш­кин аттыг болгаш Хакасияның Н.Г. Доможаков аттыг Национал ном саңнары боттарының баазазынга тус-тузунда  дузалашкан. Диктант хары угда Красноярск­ крайның, Хакас болгаш Тыва Республикаларның де­вискээринге болуп эрткен. Ооң киржикчилери 14 хардан 35 харга чедир аныяктар.

Тываның күрүне университединиң, Балгазын суурда Агроүлетпүр техникумда, Кызылда Экономика болгаш хоойлу-дүрүм техникумунуң база оон-даа өске өөредилге черлериниң сургуулдары улуг сонуургал-биле идепкейлиг киришкеннер.

Кожууннарның төп биб­лиотека системаларындан Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Чеди-Хөл, Эрзин кожууннар база чыда калбаан. Ниитизи-биле кожууннардан 134 киржикчи онлайн хевирге коштунган.

Студентилер диктантыда кирген даалгаларны чедиишкинниг күүсеткеннер. Чурт-шинчилел диктантызын тест хевирлиг тургускан. Ону кылырынга ханы билиглер херек. Чеже-даа нарын бол, ажыл кончуг солун болган. Чамдык айтырыгларга ханы сайгарылга херек, а чамдыктары боданырынче албадаптар дээрзин студентилер чугаалап турганнар.

Диктантыны түңнээш, киржикчилерге дипломнарны болгаш сертификаттарны тыпсыр.

Чыжыргана СААЯ белеткээн.

Предыдущая запись
Төрээн черивистиң арыг-силии – боттарывыстың холувуста
Следующая запись
Ажыл-ижи – чуртунуӊ, чонунуӊ амыр-дыжын камгалаары
Меню