Рубрикалар

Бежен-оол Торуш эмчи сестраларынга байыр чедирген

Республиканың диш эмнелгезиниң кол эмчизи Бежен-оол Торуштуң Бүгү делегейниң эмчи сестраларының хуну-биле байыр чедириишкини

«Бөгүн эмчи шугумунда эң-не чугула профессиялыг төлээлерниң байырлалы. Эмчи сестразы дээрге диш эмчилериниң солуттунмас дузалакчылары.
Эргим, хүндүлүг эмчи сестралары! Силерге, човаачал сеткилдиг болгаш чымчак холдарлыг ишчилерге, ак-сеткилдиг болгаш шудургу ажылыңар дээш четтиргеним илередип, буянныг үүле-херээңерге чедиишкиннерни болгаш шыдамык чорукту, быжыг кадыкшылды болгаш аас-кежикти, ол ышкаш эмнедикчилерниң өөрүп четтирген чылыг сөстери үзүлбес болурун күзедим. Бүгү-ле бодап чоруур күзелдериңер бүдер болзун!»

Предыдущая запись
Украинага тайбың чедип келир, а «сагыш човаачал» кижилер чокта, төрээн черивиске чиик болур
Следующая запись
«Оларның нүгүлдүг суртаалында чаңгыс-даа дамды шын чок»
Меню