Рубрикалар

БИЧИИ УРУГЛАРГА КЕШБЭК

Чайгы дыштанылга үези келирге, ажы-төлге лагерьлээр путевка дугайында чугаалажып эгелээр бис. Чамдык ада-иелер путевка өртээнге күш четпес. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге уруг бүрүзүнге путевка садары ындыг амыр эвес-ле болгай. А ажы-төлдүң арыг агаарга дыштанып алыры кончуг чугула.

РФ-тиң Президентизи В.Путинниң эгелекчи саналы-биле путевкаларның чартык өртээн эгидериниң дугайында программа ажылдап эгелей бергени бо. «Бичии уругларга кешбэк» деп программа чуртка «Туризм болгаш индустрия» деп эң-не чугула национал төлевилелдиң сорулгаларын чедип алырынга идигни бээр. «Бичии уругларга кешбэк» программазы дээрге чайгы лагерь путевказының өртээниң чартыын күрүне дедир эгидип бээри болуп турар. Сентябрь 15-ке чедир чанып келир аргалыг кылдыр бичии уруг­ларны лагерьже чай дургузунда чорудуп болур.

2021 чылдың май 25-те 00:01 шактан эгелээш, бичии уругларның аян-чоруунче чарыгдалдарын эгидер программа ажылдап эгелээн. Күрүнениң дедир эгиткени путевканың чартык өртээн путевка саткан ада-иелерге эгидер.

Эгидер акшаның түңү 20 000 рубльден көвүдевес ужурлуг. Программаже кирип турар лагерьлерниң даңзызы «мирпутешествий.рф» деп порталдың «Детские лагеря» деп кезээн­ден тып ап болур. Ол программаже 1000 хире лагерьлер катчып, ам-даа кош­тунуп, порталче кирип турар. «Бичии уругларга кешбэк» программазының киржикчилериниң саны ам-даа немежир.

Күрүнениң-даа, хууда-даа лагерьлер бо программаже кирип турар. Майгыннарлыг дыштаныр лагерьлер болгаш хоорай иштиниң база чүгле хүндүскү, кежээ чана бээр лагерьлер бо программаже кирбес.
Бир уруг каш-даа катап кайы-даа лагерьлерге дыштаныр эргелиг. Аңаа хамаа­рыштыр кызыгаар чок. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер уруг бүрүзүнүң путевказының чартык өртээн дедир эгидип ап болур. Путевка бүрүзүн «Мир» деп карта-биле санажыр. Ажы-төлдүң хар-назын аайы-биле ылгал турбас.

Кешбэктиг путевка садып алыр дээш, дараазында негелделерни күүседири чугула:
Бирээде, «мирпутешествий.рф» деп порталче кире бээр. Ийиде, «мир» картазын бүрүткедир азы бүрүткел бар, чогун хынап алыр. Үште, «мирпутешествий.рф» порталда бичии уругларга лагерьлээр путевканы шилип алыр. Дөрте, «төлээр» деп бижикче базыпкаш, бүрүткелде бар «мир» картазы-биле санажыптар. Кешбэк алыр дизе, путевканың өртээн чаңгыс угда төлээр. Бо программа таварыштыр садып алган путевкаңарның өртээниң чартыы 5 ажыл хүнүнүң дургузунда хууда агар саныңарже дедир кирип келир.

Май 25 бетинде путевка садып алган улус июнь 15-тен эгелээш, чартык өртээн дедир эгидер дугайында билдириишкинни «Госуслуги» таварыштыр кииргеш, дедир эгидип ап болур.
«Бичии уругларга кешбэк» програм­мазының дугайында айтырыгларны дорт харылзаа таварыштыр айтырып, билип ап болур: +7 800 200 3411.

Айдың ОНДАР.

#Бичииуругларгакешбэк #Программа #Дыштанылгалагерлери #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун

Предыдущая запись
ДУРЖУЛГАЛЫГ ЭМЧИЛЕРНИ ХААРА ТУДАР
Следующая запись
СЫСТЫГ-ХЕМНИ ҮЕР КАТАП ХӨМЕ АЛГАН
Меню