Рубрикалар

Бии-Хемде часкы тарылга

Бии-Хем кожуунда час­кы тарылга ажылдары эге­лээн. Кожууннуң девискээринге 2022 чылда ниитизи-биле часкы тарылга ажылдарынче үнүш өстүрер талазы-биле 16 ажыл-агый хаара туттунган. Оларның иштинге 13 тараа­чын фермер ажыл-агыйы база “Лидер-М” КХН, “Маралхоз Туран” КУБ, «Бии-Хем» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи кирип турар.

Бии-Хем кожууннуң девис­кээринде бүгү-ле көдээ ажыл-агый культуразын тарыырынга 3596,5 гектар черни аңгылаан. Ооң иштинде тараа культуразынга 1200 га, мал чеминге 2170 га, картофельге 201 га, ногаа аймаан тарыырынга 25,5 га черни планнаан.

1200 га суггаттыг черге чашкан үрезинден 1680 тонна тарааны алырын планнап турар. Хууда сайгарлыкчылар Аяс Тюлюш 200 га шөлге кызыл-тас, Андрей Бородкин 100 га шөлге сула, Серен М.Д. 100 га черге кызыл-тас, 100 га черге сула тарыырлар. ТР-ниң «Маралхоз Туран» КУБ 300 га черге сула, Бии-Хем СПоК 200 га черге кызыл-тас, 200 га черге сула тарыыр болганнар. Часкы тарылгага ниитизи-биле 601,6 тонна үрезин херек. Ооң иштинде 228 тонна тараа культуразы, 373,6 тонна мал чеми. Немелде хереглелдиң 601,6 тонна үрезинин садып алыры-биле керээни чарып алган.

Бии-Хем кожууннуң 4 ажыл-агыйы чедишпес үрезинин хууда сайгарлыкчы Михаил Санниковтан 4032,0 рубль түңге 252 тонна тараа культуразы болгаш мал чеминиң үрезинин садып алыры-биле дугуржулганы чарган. Ол дээрге 140 тонна кызыл-тас, 112 тонна сула.

6 ажыл-агый “Ничин­ское” КХН-биле 4743,0 муң рубль түңге 244 тонна үрезинни садып алырын планнап турар. Ооң иштинде 30 тонна кызыл-тас, 208 тонна сула, 6 тонна хөй чылдыг сиген. “Маралхоз Туран” КУБ Ужурск районнуң “Искра”-биле 312 муң рубльге 12 тонна чочак-тараа үрезинин садып алыр дугуржулганы кылган. 2 ажыл-агый “Хакагроторг” КХН-ден 3070 муң рубль-биле 160 тонна үрезинни садып алырын планнап турар.

Бии-Хем кожууннуң девис­кээринге ниитизи-биле 2170 га шөлге мал чемин белеткээрин планнап турар. Чаңгыс чылдыг үнүштерни 2020 га шөлге олуртур, а хөй чылдыг үнүштерге 150 га шөл бар. Мал чеминге 373,6 тонна үрезин хереглеттинип турар. Оларның иштинде 387,6 тонна чаңгыс чылдыг, 6 тонна хөй чылдыг үнүш үрезини херек.

Бии-Хем кожуунга 201 га шөлге картофель тарыырын планнаан. Эрткен чылгы картофель дүжүдүнден алган үрезин чонга четчир. Чоннуң 96 хуузун картофель үрезини-биле хандырып болур аргалыг.

Ногаа аймаан олуртурунга 25,5 га шөлдү аңгылаан. Хууда сайгарлыкчылар Сергей Тен база Алик Пак ногаа культуразын тарыыр ажылды чорудар. Картофельди 14 га шөлге, а ногаа культуразын 15 га шөлге тарыыр. Часкы тарылга ажылдарын чорударынга нии­тизи-биле 7387,2 муң рубльге кывар-чаар материал хереглеттинер. Тарылга ажылдарынга 2 тарылга комплекизи, 21 трактор, 3 автомашина, 14 үрезин чажар машина, 8 илиир болгаш культиваторну хаара тудар.

Чыжыргана СААЯ.

Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Николай Федорович Катанов (Хызыл оглу Пора) 160 харлаан
Следующая запись
Дуза кадар дээш, дужамык халдадып
Меню