Рубрикалар

БИЛИГ ДЕМИСЕЛИ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Республиканың ийи муң ажыг өөреникчизи химия эртеминде угаан-билиг демиселинде киржип турар. Чыл санында бердинген айтырыглар нарыыдап турар. Ынчалза-даа өөреникчилерниң билии бедип, бердинген айтырыг­ларга харыылап турары эки. Бо удаада Тываның күрүне университединиң баазазынга ажылдарны бижээн.

Чыл санында болур олимпиадага эң-не шыырак уруглар киржип турар. Айтырыгны алган соонда, анаа-ла харыылай бербес, а хандыр боданып билири чугула. Бо удаада уруглар билдинмес бүдүмелдиң хемчээлин тывар ужурлуг.

– Эмчи болур күзелдиг мен. Ынчангаш күрүне шылгалдаларында химия эртемин шилип алган мен. Ооң мурнунда чүгле кожуун чергелиг олимпиадаларга киржип турган мен. Бо удаада регионалдыг олимпиадада киржип чедип келдим. Кожуунга киришкенинге көөрде, респуб­лика чергелии арай нарын-дыр деп көрүп тур мен. Ынчалза-даа теория кырында бижиири-даа, практиктиг кезээ-даа, ылаңгыя эмчи мергежилин шилип алганнарга солун болгаш ажыктыг-дыр — деп, Бии-Хем кожууннуң төлээзи Хорагай Тюлюш бодалын илеретти.

Тываның күрүне университеди чыл санында лабораторлуг класс­тарны уругларга белеткеп берип турар. Бо чылын 90 уруг билиин хынаан. Эпид бай­далдың на­рыыдааны-биле киржикчилерниң чамдыызы боттарының школаларында олим­пиадада киржип турар. Химия эртеминге олимпиаданың регионалдыг чадазынга рес­пуб­ли­каның ийи муң ажыг уруглары киржип турар. Тиилекчи­лер Москва хоорайга болур Бүгү-рос­сийжи угаан-билиг демиселинге киржир эргени чаалап алыр.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
ЧАЙЫН ШАНААҢ БЕЛЕТКЕ…
Следующая запись
БАЙЛАК ТОЖУ
Меню