Рубрикалар

Билип алыры артык эвес

Ногаа аймааның дугайында

Росхереглелхайгаарал чаа ногаа аймааның айыыл­дыг болурунуң дугайында сагындырган.
Ногаа аймааның тургузуунда барык шупту ооң өзүлдезинге болгаш сайзыралынга херек микроэлементилер бүрүнү-биле бар. Ынчалза-даа чамдык таварылгаларда ол айыылды тургузуп болур. Ол дугайын Москва облазының Росхереглелхайгаарал эргелелиниң чемненилге арыг-силииниң талазы-биле хайгаарал салбырының начальниги Надежда Раева медээлээн.
Кандыг аарыгларга чиг ногаа аймаан чип болбазын диетолог чугаалаан.
Ооң чугаалааны-биле, санитар-химиктиг көр­гү­зүглер талазы-биле негелделерге дүүшпези-биле берге айтырыглар тыптып кээп, ногаага паразиттер тыптып кээп болур. Эрткен чылын продукцияның 1,1 хуузу нитраттар саны-биле негелделерге дүүшпээн дээрзин Раева Sputnik радиозунуң интервьюзунга чугаалаан. Шинчилеттинген хевирлерниң 0,3 хуузу организмче кире бээр болза гельминтоз, аскаридоз тывылдырар гельминтилер чуургалары бар болган.
Росхереглелхайгаарал кежигүнү ногаан үнүштү шын болбаазырадыры чугула дээрзин онзалап демдег­лээн. «2020 чылда шинчилеттинген шенелделериниң 2,2 хуузу микробиологтуг көргүзүглер талазы-биле негелделерге дүүшпээн. Колдуу-ла тускай хаптарда шыгжап, садып турар кезип каан ногаа аймаа аңаа хамааржыр» – деп, Раева демдеглээн. Ындыг ногаа аймаан бажыңга агым суг адаанга катап база чуп алырын ол сүмелээн. Ногаа аймаан бичии уругга бээрде, ногааның кырынче изиг сугну кудар.
Кижиниң таарышпас чүүлдери азы хоочу аарыглары чок болза, хүнде 100-150 грамм хире ногааны чип ап турары ажыктыг. Чамдык бөлүктүң кижилери ону оваа­рымчалыг чиир болза эки. Чүге дээрге, ногаа аймаа бестиг-баарзыкка болгаш ижин-шөйүндүге аар болур.
«Российская газетадан» белеткээн.

Предыдущая запись
“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”
Следующая запись
Алдын биле хүлер дээш
Меню