Рубрикалар

БИР МУҢ ОРУННУ БЕЛЕТКЭЭН

«Республиканыӊ эмнелгелеринде 303 кижи эмнедип турар, оларныӊ 37-зи берге байдалдыг, а 3 кижини ИВЛ аппарадынга кожуп алгаш, эмнеп турар» — деп, кадык камгалал сайыдыныӊ оралакчызы Марианна Куулар бөгүнгү аппарат хуралынга дыӊнаткан.

Кадык камгалал яамызы коронавирустуг хамчыктыӊ үшкү чалгыыныӊ келгени-биле холбаштыр, республиканың эмнелгелеринде аарыг улус чыдар бир муӊ орунну белеткеп турар. Чон аразынга тарылганы идепкейлиг чорудары-биле, вакцинация ажылын улам күштелдирген. Эрткен неделяда 2693 кижи баштайгы тарылганы алган. Вакцинация талазы-биле Тыва Республика 19 дугаар черде чоруп турар.

Коронавирустуӊ индий болгаш британ чаа хевирлери тыптып келгенде, оваарымчалыг болуп, шупту негелделерни ыяк сагыыр ужурлуг.

Бодунуӊ болгаш өске улустуӊ кадыкшылын камнап, камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ хүлээлгези болгаш харыысалгазы болганда, санитарлыг дүрүмнерни үревейн, МАСКА кедер чурумну утпайн сагыыр.

#Тывачазак #Аппаратхуралы #Кадыккамгалаляамызы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГНЫ РЕСПУБЛИКАЖЕ КИИРЕРИН БОЛДУРБАС
Следующая запись
ҮЕРНИҢ БАЙДАЛЫ ХЕВЭЭР АРТПЫШААН
Меню