Рубрикалар

Бистиң чуртувусту меге медээлер-биле базарын оралдажып…

«Тува-24» телеканалдың корреспондентизи Айдана ХОВАЛЫГ Украинада болуп турар тускай шериг операциязынга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен:

Россия биле российжи шериглер дугайында меге медээлер канчаар-даа аажок көвүдээн-дир. Ол болза Донбасстың тайбың чурттакчы чонун дорамчылап, узуткаарынче угланган нацист идеологияның нептерээни-биле холбашкан боттарының-на чаржынчыг хөделиишкиннерин чажырары-биле Киевтиң эрге-чагыргазының барыын чүктүң аайындан эртпейн, чогаадып кылган үүлгедиглери-дир. Украинаның чепсектиг күштериниң кортук болгаш өөдежок чоруунуң бир көскү чижээ – дайын шөлүнге боттарының-на эжинге дуза чедирбейн, каапкаш барганы.

Российжи солдаттарның камгалап кааны украин шериг Игорь Оленчук бо хүн аңаа дузаны бодунуң өөрү эвес, а бистиң оолдарывыстың чедиргенин элдепсинип, кайгап чугаалап турар, херек кырында оларның талазындан дорамчылал биле эрии-шаажыны ол манап турган.

Украин талада көңгүс өске чурум, дүрүмнер бары чадавас, ынчалза-даа российжи шериглер дээрге ат-алдарын бодаар, төлептиг мөзү-бүдүштүг, кээргээчел буянныг кижилер болгай. Российжи шеригни коргуушкуннуң болгаш айыылдың эвес, а камгалалдың, ачы-дузаның көргүзүкчүзү дээни анаа эвес.

Предыдущая запись
Бора-Булак ховузунуң довураан доюлдур шапкан
Следующая запись
«Шупту кады бис» акция
Меню