Рубрикалар

БИСТИӉ ЧУРТУВУСТУӉ АВЫРАЛЫНДА

«Ол дээрге дайын эвес, а Донбасстыӊ чурттакчыларын камгалаар сорулгалыг амыр-тайбыӊ тургузар тускай операция-дыр.

Олар хан төгүүшкүнүн сес чыл иштинде шыдажып келген, ол үе дургузунда делегейде чаӊгыс-даа чурт Донбасстыӊ чурттакчыларын камгалаарындан дидинмээн.

Бичии чаштарны, кырган улусту, херээжен кижилерни чүгле Россия камгалаар деп шиитпирлээн.

Бөгүн олар бистиӊ чуртувустуӊ авыралында! Россия – күчү-күштүг чурт. Сагыш човаӊгыры-биле ачы-дузазын көргүзүп турар.

Бөгүн олар бистиӊ чуртувустуӊ авыралында! Россия – күчү-күштүг чурт. Сагыш човаӊгыры-биле ачы-дузазын көргүзүп турар.

Сайзаана Сюрюн «Саяннар» хөгжүм болгаш танцы-сам театрыныӊ артизи

Предыдущая запись
ДАЙЫН КЫМГА-ДАА ХЕРЕК ЧОК
Следующая запись
САЯН ХЕРТЕК – РОССИЯНЫӉ АЛДЫ ДАКПЫР ЧЕМПИОНУ
Меню