Рубрикалар

БИЖИКТИГ-ХАЯДА САНИТАРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурунуң девискээринде санитарлыг хемчеглер уламчылап турар. Бижиктиг-Хаяда, Ак-Довуракта болгаш аарыг кижиниң эмнедип чыдары Барыын-Хемчик кожуунда кожууннар аразының эмнелге төвүнде дезинфекция ажылдарын чорудуп турар. Ол дугайын бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак илеткээн.

Амгы үеде эмчилерниң хайгааралында 547 кижи бар. Анализ харыызы-биле сибирь язвазының өөскүдүкчүзү бары илереттинген 307 кг бода мал эъдин хавырган. Ол ышкаш хөрзүннүң, сугнуң, мал чеминиң анализин амгы үеде чорудуп турар. Оон аңгыда, 1497 баш мыйыстыг бода малды сибирь язвазынга удур тараан.

Бижиктиг-Хаяның 29 харлыг чурттакчызында сибирь язвазы тодараттынган дээрзин сагындырып каалы. Бот-эмнээшкин харын-даа берге байдалга эккелбээн. Мыйыстыг бода малды соккаш, аайлап турар үеде аарыг чыпшынган. Бижиктиг-Хаяда июнь 3-тен тура, айыылдыг халдавырлыг аарыгның үнген дөзүн тодарадып тыпкаш, узуткаары-биле, карантинни чарлаан.

Суурнуң девискээринден үнер-кирерин хораан. Чурттакчы бүрүзүн баш удур эмнээри-биле шинчилгени, сибирь язвазынга удур тарылганы чорудуп, харылзашкан кижилерни тодарадып, ветеринарлыг хемчеглерни, дезинфекция ажылын чорудуп, аъш-чем шыгжамырларында эът дужаар черлерни хынап, малга аарыгга удур тарылга ажылдарын чорудуп турар. Эргелелдиң эпидемиолог эмчилер бөлүү, Гигиена болгаш чумага удур станция төвү аарыгга удур ажылдап турар.

#Аппаратхуралы #Сибирьязвазы #Росхереглелхайгаарал #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
БЕШ АЙ ДУРГУЗУНДА ООР ЧОРУК КӨВҮДЭЭН
Следующая запись
ДӨРТ КОЖУУНДА ОНЗА БАЙДАЛДАР ТУРГУСТУНГАН
Меню