Рубрикалар

«БО ХҮНГЕ ЧЕДИР ЧОНУМНУҢ ЭДЭЭНДЕН ТУТТУНУП АЛГАН АЖЫЛДАП ЧОР МЕН»

Кижиниң алдар ады бодунуң күш-ажылындан хамааржыр. Бо хүнде бүдүрүлгевисте 150 хире ажылчын бар, оларның сезен хуузу аныяктар бооп турар. Ажылдап эгелээн коллективимниң дөрт дугаар салгалы, оларның кырган-авалары, кырган-ачалары-биле ажылдап чораан кижи мен. Бистиң Чазаавыс улуг деткимчени көргүзүп чор. Чер-черде сайзырал тыва кижилерниң боттарының күжүнден хамааржыр. Сайзырал үстүнден эвес, адаандан өрү хөгжүүр. Суурлар, кожууннар сайзырап турар болза-ла, республика сайзыраар.
Мал-маган кажаа-хораада сыңышпастап турар, одар-белчиирде мал көвүдээнин кижи эскерип көөр. Удуртуп баштап турар кижилеривисти деткип, Тывавыс дээш, ам-даа кызып ажылдаалыңар, ынчангаш Чаа чыл таварыштыр күш-ажылчы кижилерге байыр чедирип тур мен! Кадык-ла чоруңар! – деп, Өшкү-Саар Ооржакка Күш-ажылдың маадыры деп медалын тыпсып турда, ол демдеглээн.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
«РОСХАЙГААРАЛ» АЛБАН ЧЕРИ НОГААН КАРТОШКАНЫ БОЛГАШ ӨДҮРЕК ЧУУРГАЛАРЫН САДАРЫН ХОРУП КААН
Следующая запись
Таңды кожуунда далган тыртар бүдүрүлге ажылдай берген
Меню