Рубрикалар

БОДАНГАНЫ БОТКА ХЕРЕК ЭВЕС БЕ?

Бистиң тыва чоннуң чүве тоовазын бо-ла чорааш кайгаар мен. Ынчап чүве тоовайн чорувуста, амыдырал, ооң уг-шии сыр-дедир өскерилген болдур ийин. Чон политика мырыңай билбес, ону сонуургавастаан. Ол нарыыдаан, өлүмнүг аарыглар сөөртүп алган аза-четкер ышкаш аравыста келген.

Садыг ажылдакчызы орус оол маска чок боорга: “Вы почему без маски, работник без маски, это источник нового гриппа” – дээримге, “Это все неправда, нас пугают, а где они больные, никто не видел больных” – дээр-ле болду.

Чамдык тыва улус: “Бисти Арбатка олурбазын дээш коргудуп турар” – дээр.

Телевизорга чоокта чаа «Тыва» телеканалга эмнелгеде чыдар аарыг улусту ылап-ла шын деп чүвени көргүзерге, билбес улус билип алырда эки-дир дээш амырап турдум.

Моон соңгаар ол хамчыктыг аарыг оон-даа нарыыдаар деп чүвени телевизордан кижи дыңнаар-дыр.

А тыва чон маскалар чок, камгалал чок чоруп эгелээн. Чамдыктары маскаларын аас дужунга кедип, маскалыг мен деп чүвени көргүзүп, меге эдилеп турар. Думчуктан кирген агаар дораан өкпеге баар, ону чон билбес болганы ол чоор бе.

Ынчангаш бодун хамчыктыг аарыгдан камгалап алыры кижиниң бодундан хамаар­жыр дээрзин кижи бүрүзү билзе херек. Канчап дириг чорууйн, бурганның берген каш чылдарын канчап камгаланып эртип алыйн, бо чараш, чырык черге, хүн адаанга канчап чурттап алыйн деп айтырыг тургустунуп келген-дир, чонум. “Боданганы ботка херек” деп үлегер домак катап күш кирип келгени ол эвеспе.

Мария ТЮЛЮШ.
Шагаан-Арыг хоорай.

Предыдущая запись
“МЕДЕРЕЛДИГ КИЖИЛЕР” ДЕП КАНЧАП АДААР?
Следующая запись
НААДЫМ ЧЕМПИОНУ БОЛУРУНГА ЧИГЗИНИГ ТУРБАС
Меню