Рубрикалар

Боданганы ботка херек

Коронавирус. Ооң дугайында хүн бүрү чугаалап тур. Бажыңга олур. Аргалыг болза, араңар бир метр чартыктан ырак чоруңар. Ол бүгү сагындырыгны хүн бүрү шын сагып, алдынып турар бис бе?  Ынчалза-даа базым бүрүзүнде кичээнгейлиг болуру чугула-дыр. Москваның төп черинден дыңнадыгны май 6-да база интернеттен номчуп, вирусолог эмчиниң ол талазы-биле сүмезин хандыр угаап көрдүм.

Коронавирустан бажыңга олура-ла база аарып болур дээн. Ол чүден дээрге, инфекция ижинден болуп турар, аъш-чем, сугдан. Ынчангаш чүгле хайындырып каан суг ижерин сүмелеп турар, ол ышкаш, фрукт аймаан хайындырып каан сугга эки чуур.

Час дүшкен. Кызыл хоорайның кудумчулары бок-сүрээзи база кедерээн. Ымыраа-сээк база дойлуп, ужуп эгелээн. Бок-сүрээ бажыңнардан ырак эвес болганда, олар эжиктен, соңгадан ужуп кирип келир. Инфекция аарыглары ынчаар-даа тарап болгу дег-дир. Ол база чайлаш чок. Үнгеш-киргеш холдарын чуур, кудумчуга аас-думчукту ажык чоргус­пас, аргалыг болза кичээнгейлиг болуру чугула-дыр.

Чамдык кижилер садыгдан келгеш, шылыргай хаптарда аъш-чемин кухняже дорт киир­бейн, эжик аксынга дораан кылайтыр аштап, чүлгүп алыр, аъш-чемин ажык тургуспас апарган.

Лидия Иргит. #Шын

Предыдущая запись
Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!
Следующая запись
Хайнак хүреш
Меню