Рубрикалар

БОДУ ХАНДЫРТЫНЫП ШЫДААР РЕСПУБЛИКА БОЛУ БЭЭР АРГА БАР

«Чоннуң бүзүрелин бадыткап, сула салдынмайн, регионнуң болгаш чурттуң сайзыралы дээш ажылдаар» деп, чурттуң президентизи В. Путинчоокта чаа болган соңгулдаларның түңнели-биле удуртукчу болган губернаторларга чагаан. Оларның кичээнгейин чугула айтырыгларже угландырганы ол. Республикаларның сайзыралынга чугула херек чүүлдерни шуптузун ажылдап, өөренип көөр аргаларны тывар даалганы күрүне Баштыңы губернаторларга берген.
Тыва Республиканың соңгуткан удуртукчузу В. Ховалыг бодунуң социал четкиде блогунга ол дугайынга демдеглээн:
«Бөгүн Россияның Чазаа регионнарны шупту талазындан деткиир дээш болдунар-ла аргаларны ажыглап, дилеп турар. Ынчангаш аңгы-аңгы программалар болгаш төлевилелдерже ханы уткалыг болгаш чидиг айтырыгларны көдүрген чагыгларны чогуур үе-шаанда киирип, шыңгыы харыысалгалыг болуру чугула.

Шак ындыг программалар, төлевилелдер болгаш деткимче барда, бодун боду хандыртынып шыдаар республика болу бээр арга бар».

Предыдущая запись
БАЙ-ТАЙГАНЫҢ ТӨЛЭЭЗИИ — ТУЛГАН АДЫГЖЫ
Следующая запись
МАЛ ЧЕМИНИҢ ЧҮГЛЕ ХЕМЧЭЭЛИ ЭВЕС, ШЫНАРЫ БАЗА ЧУГУЛА
Меню