Рубрикалар

Коронавирус хамчыының ужун эрткен чыл бүгү чуртка кончуг нарын эрткен. Ниити чурт-биле бир дөмей республика хамаатыларга ажылчын туруштарны катап тургузарының курузун алган. Ол дугайында күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Сайдаш Монгуш чазактың аппарат хуралынга медеглээн. Ооң үзел-бодалы-биле алырга, 2021 чылда Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының сорулгазы болза, бо чылын 4 муң кижини ажыт экономикадан уштуру болур.

Май 14-түң байдалы-биле алырга, ам безин бистиң планывыс 25 хуу күүсеттинген. Ылаңгыя мөөңнеп, үүрмектеп сайгарар садыглаашкынның, көдээ ажыл-агыйның, тудугнуң, болбаазырадылга бүдүрүлгезиниң адырында хамаатыларны хөлегеден уштуп, ажык болдурган — деп, сайыттың албан-хүлээлгелерин күүседип турар Сайдаш Монгуш демдеглээн.

Бо ажыл-херекке амгы үеде Сүт-Хөл, Тере-Хөл, Чаа-Хөл, Каа-Хем, Барыын-Хемчик, Таңды, Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннары мурнакчыларның одуруунда.

Эрткен чылдан тура республикада бодун боду ажыл-биле хаара туткан хамаатыларның саны немежип олурар. Бо чылдың бирги улдуңунуң сан-чурагайы-биле алырга, ниитизи-биле 1984 кижи “бодун боду ажыл-биле хаара туткан” деп эрге-байдалды алган.

Тываның Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызы хереглелдиг кижилерге дуза кадар “Социал керээ” программаны боттандырып турар. Сайдаш Монгуштуң санап турары-биле алырга, ук программа ажыл чоктарның санын кызырар, бодун боду ажыл-биле хаара туткан хамаатыларның санын көвүдедир болуп турар. Эрткен чылын ядыы-түремик чоруктуң кыдыынга келген азы амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелер яамыга келгеш, ачы-дуза хевирлиг деткимчени азы шүүделдиң акша-хөреңгизин ап турган. Бо чылын Күш-ажыл яамызы 1390 кижиге дузалажып, олар-биле социал керээни чарар сорулганы салып алган ажылдап турар.

Темпилерге хамаарыштыр алыр чүве болза, олар чаа-ла шуудап олурар. Бо хүннерде хууда бүдүрүлгени сайзырадырынга база бодун боду ажыл-биле хаара туткан хамаатыларның шуудап алырынга 288 социал керээни, хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге 169 дугуржулганы чарган азы ол бүгү планның 33 хуузу болуп турар.

#Күш-ажылболгашсоциалхөгжүлдеяамызы #Социалкерээ #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

 

 

Предыдущая запись
Доозукчуларның байырлыг хемчеглери болур бе?
Следующая запись
Автотранспорт озал-ондаа көвүдээн
Меню