Рубрикалар

БОК АШТААР ТЕХНИКА АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН

Күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Чүък дажыыр сервис төлевилел” ажылын эгелээнден бээр чаа-ла дөрт ай болуп турар. Бо бүдүрүлгени Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызын аңгылаан соонда тургускан. Чылдар-биле чыглып келген бок-сүрээден бүрүнү-биле адырлып, шыңгыы демиселди чорудуп эгелээринге күштүг, чаа үениң машина-техниказы чугула херек. Ооң кадында, кылыр ажылдың хемчээли улуг, чүгле найысылал эвес, а кожууннарда бок айтырыы база нарын болуп артпышаан.

Сагындырып каалы, бо айтырыгны үзе шиитпирлээри-биле чаа техника садып алыр акша-хөреңгини ТР-ниң Баштыңы-Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның дилээ-биле РФ-тиң Чазааның федералдыг бюджеттен аңгылап бергени 1,5 млрд рубльден үндүрүп турар. “Бок реформазының” аайы-биле чаа тускай техниканы садарынга 300 сая рубльди үндүрген. Машина-техника сентябрь айдан эгелеп уурук-сууруктап Тывада кээп эгелээн. Ниитизи-биле бо чыл төнчүзүнге чедир кээр ужурлуг 45 техниканың бо хүнде 30-нин хүлээп алган: 17 бок сөөртүр КамАЗтар, 3 грейдер, 4 бульдозер, 2 бок чүдүрер техника болгаш 4 тралл. Ам-даа чыл төнчүзүнге чедир 3 сөөртүкчү (тягач), 6 КамАЗ-самосвал, 2 орук далдавас машина (вездеход), артындан чүдүрер 2 КамАЗ болгаш 40 куб бок сыңа бээр бункер кээри манаттынып турар.

Оларны чүгле Кызылга эвес, кожуун­нарже база хуваагаш, тарадыры көрдүнген. Амдыызында ноябрь 18-тен эгелеп 13 бок сөөртүр чаа техника Кызыл хоорайның кудумчуларын аштаары-биле үнүпкен.
Республика девискээринде чыглы берген бокту чүгле аштаарындан аңгыда, ону эде болбаазырадыр завод тудуунуң дугайында айтырыгны база шиитпирлеп турар. Чоокку чылдарда Кызыл хоорай чоогунга болгаш Чадаанага ийи заводту тудары көрдүнген. А “Бок реформазын” 2030 чылга чедир уламчылаар сорулга салдынган.

Чаа технология ёзугаар кылдынган чаа техниканы башкарып билир тускай мергежилдиг чолаачылар база хереглеттинип турар. Оларны чоокку үеде өөредип эгелээр болган. Амгы үеде күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези “Чүък дажыыр сервис төлевилел” 50 ажыг кижиге доктаамал ажылга тургустунуп алыр арганы берген. Оларның саны хүнден хүнче көвүдээр дээрзи билдингир.

Карина МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
«СЕТКИЛИВИС ХАНЫЗЫНДАН»!
Следующая запись
ЧАА ТЕХНИКА ДОРААН АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕН
Меню